Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit LNV Dienst ICT Uitvoering[Regeling vervallen per 09-06-2007.]

Geldend van 04-08-2005 t/m 08-06-2007

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 juli 2005, nr. TRCJZ/2005/1152, houdende verlening van mandaat en machtiging aan ambtenaren van de Dienst ICT Uitvoering (Mandaatbesluit LNV Dienst ICT Uitvoering)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 09-06-2007]

De directeur, de plaatsvervangend directeur en het directieteamlid van de Dienst ICT Uitvoering zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard en dienstverlening, daaronder begrepen opdrachten aangaande data- en spraaksystemen, gebruiksrechten en licenties, met uitzondering van overeenkomsten betreffende onroerende goederen;

  • b. de beantwoording van aan de minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van de directie betreffende, voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de minister persoonlijk of namens deze door de secretaris-generaal dient te worden ondertekend.

Artikel 2 [Vervallen per 09-06-2007]

Het hoofd Bedrijfsbureau, het hoofd van de afdeling Planning en Control, het hoofd van de afdeling Service Management, het hoofd van de afdeling Operations, de clustermanager Infrabeheer, de clustermanager Applicatiebeheer, de clustermanager Ontwikkeling en het hoofd van de afdeling Detachering van de Dienst ICT Uitvoering zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard, daaronder begrepen bestellingen via internet indien het betreft een nadere overeenkomst binnen een raamovereenkomst, tot een bedrag van € 50.000,– per overeenkomst.

Artikel 3 [Vervallen per 09-06-2007]

De ondertekening bedoeld in de artikelen 1 en 2 luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:’

gevolgd door:

‘DE DIRECTEUR DIENST ICT UITVOERING,’,

onderscheidenlijk,

‘DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR DIENST ICT UITVOERING,’,

onderscheidenlijk,

‘HET DIRECTIETEAMLID DIENST ICT UITVOERING,’,

onderscheidenlijk,

‘HET HOOFD BEDRIJFSBUREAU,’,

onderscheidenlijk,

‘HET HOOFD VAN DE AFDELING PLANNING EN CONTROL,’,

onderscheidenlijk,

‘HET HOOFD VAN DE AFDELING SERVICE MANAGEMENT,’,

onderscheidenlijk,

‘HET HOOFD VAN DE AFDELING OPERATIONS,’,

onderscheidenlijk,

‘DE CLUSTERMANAGER INFRABEHEER,’,

onderscheidenlijk,

‘DE CLUSTERMANAGER APPLICATIEBEHEER,’,

onderscheidenlijk,

‘DE CLUSTERMANAGER ONTWIKKELING,’,

onderscheidenlijk,

‘HET HOOFD VAN DE AFDELING DETACHERING,’.

Artikel 4 [Vervallen per 09-06-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Artikel 5 [Vervallen per 09-06-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit LNV Dienst ICT Uitvoering.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 juli 2005

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit a.i.,

M.C.F. Verdonk