Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling machtiging secretaris toetsingscommissie, bedoeld in artikel 73 Wet werk en bijstand[Regeling vervallen per 01-01-2009.]

Geldend van 29-07-2005 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 juli 2005, Directie Werk en Bijstand, nr. W&B/SFI/2005/52165, houdende de machtiging van de secretaris van de toetsingscommissie, bedoeld in artikel 73 van de Wet werk en bijstand

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2009]

De secretaris van de toetsingscommissie, bedoeld in artikel 73 van de Wet werk en bijstand, is gemachtigd tot het stellen van een termijn als bedoeld in artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, voor de aanvulling van een verzoek als bedoeld in artikel 74, eerste lid, van de Wet werk en bijstand.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 juli 2005

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Arbeidsmarktbeleid en Bijstand

,

J.A. van den Bos