Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsbesluit subsidieplafond en tot aanvulling van een beleidsvoornemen op [...] van Buitenlandse Zaken voor het Matra Projecten Programma[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 24-07-2005 t/m 31-12-2005

Besluit van de Staatssecretaris voor Europese Zaken van 15 juli 2005, nr. DZO-UM/0691/2005 tot vaststelling van een subsidieplafond en tot aanvulling van een beleidsvoornemen op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het Matra Projecten Programma

De Staatssecretaris van Europese Zaken,

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.10, 2.1.3 en 2.1.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.1.3 en 2.1.4, onder a, b en c, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt voor de periode 1 juli 2005 tot en met 31 december 2005 voor het Matra Projecten Programma het volgende subsidieplafond: € 7.500.000,–. Aanvragen voor het in het eerste lid bedoelde tijdvak kunnen worden ingediend vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 1 november 2005.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2006]

Aanvragen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Subsidiehandleiding Matra Projecten Programma, versie juli 2002, met dien verstande dat ingaande 2004 het landenoverzicht in paragraaf 3.2. dient te worden gelezen als: Belarus, Bulgarije, Kroatië, Oekraïne, Roemenië, de Russische Federatie, Servië en Montenegro en Turkije.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voor Europese Zaken,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken

,

R.V.M. Jones-Bos