Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling lijst van te gebruiken instrumenten bij de indicatiestelling voor leerwegondersteunend [...] (PrO) ten behoeve van instroom in schooljaar 2006 - 2007[Regeling vervallen per 01-08-2008.]

Geldend van 30-07-2005 t/m 31-07-2008

Regeling lijst van te gebruiken instrumenten bij de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) ten behoeve van instroom in schooljaar 2006 - 2007

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 3, vierde lid, van het Besluit RVC’s, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling overzicht screenings- en testinstrumenten [Vervallen per 01-08-2008]

Ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs voor het schooljaar 2006–2007 geldt het overzicht zoals opgenomen in de bijlage van deze regeling.

Artikel 2. Bekendmaking [Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele Katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van publicatie in de Staatscourant waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 4. Citeertitel [Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling lijst van te gebruiken instrumenten bij de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) ten behoeve van instroom in schooljaar 2006–2007.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage Lijst van te gebruiken instrumenten bij de indicatiestelling voor LWOO en PrO ten behoeve van instroom in schooljaar 2006 - 2007 [Vervallen per 01-08-2008]

Alle instrumenten zijn opgenomen met de naam waaronder zij in de Documentatie van tests en testresearch (Evers e.a. 2000) zijn opgenomen.

Lijst toegestane instrumenten 1 Criterium Intelligentie 23

Naam Test

Bereik4

Opmerkingen

Categorie

GIVO: Groninger Intelligentietest voor Voortgezet Onderwijs, 1999

Groep 8 en klas 1

Aan te raden voor LWOO en af te raden voor (potentiële) PrO-leerlingen

I

IVO: Instaptoets Voortgezet Onderwijs, 2002

Groep 8

Niet genormeerd voor leerlingen klas 1 VO. Deze test moet in februari, maart en april van groep 8 worden afgenomen.

I

IVO: Instaptoets Voortgezet Onderwijs, INTERNETVERSIE, 2004

Groep 8

Niet genormeerd voor leerlingen klas 1 VO. Deze test moet in februari, maart en april van groep 8 worden afgenomen.

0

NDT: Nederlandse Differentiatie Testserie, 1999

Groep 8 + klas 1 VO

Normen 2004

0

NIO: Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau, 2004

Groep 8 + klas 1 VO

 

I

NSCCT 5: Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test, 2005

Groep 6 en 8

 

0

SON-R 5½-17 Niet-verbale Intelligentietest, 1988

5½–17 jaar

Met name te gebruiken bij taalproblemen (achterstanden technisch lezen, begrijpend lezen en spelling > 50%) en allochtone leerlingen die onvoldoende Nederlands spreken. In het zeldzame geval dat leerlingen worden aangemeld boven de leeftijd van 17, kan met enig vertrouwen gebruik gemaakt worden van deze test.

II

SON-R 5½-17 verkort, 2003

5½–17 jaar

Met name te gebruiken bij taalproblemen (achterstanden technisch lezen, begrijpend lezen en spelling > 50%) en allochtone leerlingen die onvoldoende Nederlands spreken. In het zeldzame geval dat leerlingen worden aangemeld boven de leeftijd van 17, kan met enig vertrouwen gebruik gemaakt worden van deze test.

I

WISC-R: Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised, 1986

6 t/m 16 jaar

 

II

Lijst toegestane instrumenten Sociaal Emotionele problematiek 67 schooljaar 2006–2007

Naam Test

Leeftijdbereik

Opmerkingen

Categorie

AVL: ADHD-Vragenlijst, 1998

4–18 jaar

Nieuwe handleiding 2005

IV

AVL: Apeldoornse vragenlijst, 2002

Groep 8

Observatieschaal/screeningsinstrument. De AVL alleen gebruiken als onderdeel van een breder persoonlijkheidsonderzoek: naast de AVL ook een ander instrument uit deze lijst gebruiken

III

Auti-R Schaal, 1990

1 t/m 12 jaar

Dit jaar voor het laatst toegestaan

IV

CBCL 4-18 Gedragsvragenlijst voor Kinderen, 1996

TRF: Teacher’s Report Form, 1997

YSR: Youth Self Report, 1997

4–18 jaar

Let op: ASEBA (nieuwe CBCL/TRF/YSR) is nog niet bij de Cotan aangemeld ter beoordeling: dus niet toegestaan

I

CBSK: Competentie BelevingsSchaal voor Kinderen, 1997

8–12 jaar

 

I

DVK: Depressievragenlijst voor Kinderen, 1987

9–12 jaar

Dit jaar voor het laatst toegestaan

IV

NPV-J: Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst, 1989

9 t/m 15 jaar

 

II

PMT-K: Prestatie-Motivatie Test voor Kinderen, 1983

10–16 jaar

 

II

SCHOBL-R A+B versie samen: SCHOolgedrag BeoordelingsLijst, 1993

4;2–11;2 jaar

Let op leeftijdsbereik: tot 11;2 jaar. A- en B-versie moeten beide worden afgenomen anders is de uitslag onvoldoende betrouwbaar

III

SVL A+B versie samen: School VragenLijst, 1990

9–16 jaar

A- en B-versie moeten beide worden afgenomen: alle 160 items (A+B-vorm) moeten worden ingevuld anders is de uitslag onvoldoende betrouwbaar

II

SSAT: Situatie Specifieke Angst Test, 1995

11 t/m 16 jaar

 

III

VAK: Vragenlijst voor Angst bij Kinderen, 1995

6 t/m 12 jaar

 

III

VISEON: VolgInstrument Sociaal-Emotionele ONtwikkeling Cito, 2004

   

0

VvGK: Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen, 2000

6 t/m 12 jaar

 

III

Didactisch onderzoek

Didactische toetsen: in principe wordt altijd gevraagd om de meest recent afgenomen toetsen.

Wanneer de leerling tussen 1-2-2006 en 1-9-2006 wordt aangemeld, moeten de didactische toetsen in het schooljaar 2005/2006 zijn afgenomen.

Aanmelding vóór 1-2-2006: de gegevens van de didactische toetsen die in het onderwijskundig rapport worden gebruikt mogen niet ouder zijn dan zes toetsmaanden (juli en augustus worden niet meegerekend).

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Technisch lezen schooljaar 2006–2007

Naam Test

Leeftijdbereik

Opmerkingen

Categorie

Brus: Eén-Minuut-Test A/B, 1994

Groep 3 t/m 8

 

I

De Klepel A/B, 1994

Groep 4 t/m 8 en 1ste klas VO

 

I

DMT: Drie-Minuten-toets Cito, 1995

Groep 3 t/m 8

 

I

Leestechniek en Leestempo Cito, 2001

Groep 4 t/m 8

Normtabel 2003

I

SVT technisch lezen: SchoolVaardigheidsToets(en), 2005

Groep 3 t/m 8

 

0

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs Cito, 2001

Groep 8

 

I

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Spelling schooljaar 2006–2007

Naam Test

Leeftijdbereik

Opmerkingen

Categorie

Aarnoutse Spellingtest voor de basisschool, 1996

Groep 3 t/m 8

Zeer beperkt dle-bereik

III

Drempelonderzoek 678, 3e herijkte versie, 2001

Groep 5 t/m 8, 1ste klas VO

 

I

SVS 1, 2 en 3: Schaal Vorderingen in Spellingvaardigheid Cito, 1991–1993–1995

Groep 3 t/m 8

Normtabel 2003

I

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs, 2003

Groep 7 & 8

 

0

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs INTERNETVERSIE, 2004

Groep 7 & 8

 

0

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs Cito, 2001

Groep 8

 

I

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Begrijpend lezen 8 schooljaar 2006–2007

Naam Test

Leeftijdbereik

Opmerkingen

Categorie

Begrijpend leestests Aarnoutse groep 4 t/m 6, 1990–1993/1996

Groep 4 t/m 6

Versie 1996: zeer beperkt dle-bereik

III

Begrijpend leestest Aarnoutse groep 7, 1991–1993/1996

Groep 7

Versie 1996: zeer beperkt dle-bereik

III

Begrijpend leestest Aarnoutse groep 8, 1992–1993/1996

Groep 8

Versie 1996: zeer beperkt dle-bereik

III

Clib-toetsen Begrijpend lezen Cito, 1992

Groep 4 t/m 8

 

II

Drempelonderzoek 678, 3e herijkte versie, 2001

Groep 5 t/m 8, 1ste klas VO

 

III

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs, 2003

Groep 7 & 8

 

0

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs INTERNETVERSIE, 2004

Groep 7 & 8

 

0

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs Cito, 2001

Groep 8

 

I

TBL: Toetsen Begrijpend Lezen Cito, 1995–1998

Groep 5 t/m 8

Inclusief toets A & B. Normtabel 2003

I

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Rekenen schooljaar 2006–2007

Naam Test

Leeftijdbereik

Opmerkingen

Categorie

Drempelonderzoek 678, 3e herijkte versie, 2001

Groep 5 t/m 8, 1ste klas VO

 

I

Rekenen en Wiskunde 1, 2 en 3; Cito 1992–1995–1996; Rekenen-Wiskunde Cito, 2002

Groep 3 t/m 8

Normtabel 2003

I

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs, 2003

Groep 7 & 8

 

0

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs INTERNETVERSIE, 2004

Groep 7 & 8

 

0

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs Cito, 2001

Groep 8

 

I

 • ^ [1]

  Voor (potentiële) PrO-leerlingen wordt een individueel af te nemen intelligentietest aangeraden.

 • ^ [2]

  De scores op de IQ-testen mogen niet ouder zijn dan twee jaar redenerend vanaf de datum van aanmelding bij de RVC-VO.

 • ^ [3]

  Tenzij anders aangegeven geen Flynn-correctie toepassen.

 • ^ [4]

  Wanneer leerlingen eind groep 7 naar het LWOO of PrO gaan (na doublure vanaf groep 3) mogen de intelligentietesten van groep 8 worden afgenomen.

 • ^ [5]

  NSCCT groep 6 is alleen te gebruiken wanneer de leerling na groep 7 de schoolverlaat en de afname niet ouder dan twee jaar is.

 • ^ [6]

  De scores op de SE-testen mogen niet ouder zijn dan één jaar redenerend vanaf de aanmeldingsdatum bij de RVC-VO.

 • ^ [7]

  Leerlingen moeten een begrijpend leesniveau van minimaal eind groep 6/begin groep 7 hebben om bovenstaande lijsten zelf in te kunnen vullen. Is het begrijpend leesniveau lager, schakel dan over op mondelinge afname of neem een lijst die door de leerkracht ingevuld kan worden over de gedrags- c.q. sociaal emotionele problematiek van de leerling.

 • ^ [8]

  Wanneer een leerling bij de afname van de toets Technisch Lezen lager scoort dan DLE 20 is afname van een toets Begrijpend Lezen niet noodzakelijk.