Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie [...] (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Geldend van 18-12-2005 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945-1999 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 7 januari 2005, nr. arc-2004.01772/5);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van het onder het ministerie ressorterende commissies en ambtenaren’, de zgn ‘algemene vernietigingslijst’, welke is vastgesteld bij beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk respectievelijk van 29 december 1966, No PAZ 400, Afdeling Post- en Archiefzaken, en van 3 februari1967, No 133349, Afdeling Oudheidkunde en Natuurbescherming. Gewijzigd bij beschikking van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur d.d.28 juni 1993 No A93.527.WH/NF. zijn binnen het deel organisme, de categoriën: 15, 16, 24, 25, 26, 27 van de paragraaf Benodigdheden en hulpmiddelen (07.353); 37 van de paragraaf regeling en vaststelling van de bestuurs- en beheershandelingen (07.7); 38 van de paragraaf wijze van uitoefening van de bestuurs- en beheerstaak (07.8) ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 5 juli 2005

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:
de

Directeur Informatiemanagement en Facilitaire Aangelegenheden

,

D.J. Langendoen