Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Wet subsidiëring politieke partijen (verhoging subsidiebedragen, verbreding subsidiabele doelen en aanpassing subsidiegrondslag)

Geldend van 27-07-2005 t/m heden

Wet van 30 juni 2005 tot wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen houdende verhoging van de subsidiebedragen, verbreding van de subsidiabele doelen en aanpassing van de subsidiegrondslag

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om, ter verbetering van de financiële positie en het functioneren van politieke partijen, de subsidiebedragen, genoemd in de Wet subsidiëring politieke partijen te verhogen, de subsidiegrondslagen te wijzigen en de subsidiabele doelen te verbreden;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet subsidiëring politieke partijen.]

Artikel II

Voor de toepassing van de Wet subsidiëring politieke partijen ten aanzien van het kalenderjaar 2004 geldt dat de in deze wet bedoelde subsidie aan een politieke partij tevens verstrekt kan worden voor in artikel 5 van deze wet bedoelde uitgaven die samenhangen met activiteiten in het kalenderjaar 2005.

Artikel III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 30 juni 2005

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,

J. W. Remkes

Uitgegeven de zesentwintigste juli 2005

De Minister van Justitie a.i. ,

G. Zalm