Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling model machtiging tot binnentreden

Geldend van 26-08-2005 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie van 27 juni 2005, nr. 5354834/505, houdende vaststelling van een gewijzigd model van een schriftelijke machtiging tot binnentreden (Regeling vaststelling model machtiging tot binnentreden)

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Algemene wet op het binnentreden;

Besluit:

Artikel 1

Het model van een schriftelijke machtiging, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Algemene wet op het binnentreden, wordt vastgesteld zoals het is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling model machtiging tot binnentreden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner