Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling vergoeding commissie Advocatuur

Geldend van 13-07-2005 t/m heden

Regeling vaststelling vergoeding commissie Advocatuur

De Minister van Justitie,

Gelet op het besluit van de Minister van Justitie en de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 4 mei 2005, nr. 5350850/05/DTR, gepubliceerd in de Staatscourant 25 mei 2005, nr. 98, pag. 11;

Gelet op het Vacatiegeldenbesluit 1988, (Stb. 1988, 205) en de daarop voor het ministerie van Justitie geldende bepalingen;

Besluit:

Artikel 1

De leden van de Commissie Advocatuur ontvangen vacatiegelden, voor elke dag waarop zij één of meer vergaderingen van genoemde commissie bijwonen, op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de daarop voor het ministerie van Justitie geldende bepalingen. De Commissie wordt als ‘zwaar college’ in de zin van het Vacatiegeldenbesluit 1988 aangemerkt. De voorzitter van de commissie Advocatuur zal derhalve € 260,00 per voorgezeten vergadering ontvangen en ieder afzonderlijk lid zal € 200,00 per bijgewoonde vergadering ontvangen.

Artikel 2

Daarnaast hebben zij recht op vergoeding wegens reis- en verblijfkosten overeenkomstig het Reisbesluit Binnenland (Stb. 1993, 144)

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met de publicatie van het instellingsbesluit van de Commissie op 4 mei 2005 en vervalt bij het opheffen van de Commissie.

Artikel 4

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Den Haag, 27 juni 2005

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand

,

P.H. Holthuis