Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, enz.

Geldend van 01-09-2005 t/m heden

Wet van 23 juni 2005 tot wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Wet kinderopvang, de Huursubsidiewet en enige andere wetten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen vóór de inwerkingtreding te wijzigen in verband met het introduceren van de mogelijkheid van toezending van vooringevulde aanvraagformulieren door de Belastingdienst/Toeslagen;

dat het wenselijk is bij die gelegenheid de benamingen «huursubsidie» en «tegemoetkoming kinderopvang» wettelijk te wijzigen in «huurtoeslag» respectievelijk «kinderopvangtoeslag»;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

  • 1 [Red: Wijzigt de Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet kinderopvang.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Huursubsidiewet.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Huisvestingswet.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Wet werk en inkomen kunstenaars.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Wet werk en bijstand.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel XV

  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van 1 september 2005.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 23 juni 2005

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën ,

J. G. Wijn

Uitgegeven de vijfde juli 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner