Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Sanctieregeling Ivoorkust 2005[Regeling vervallen per 03-03-2011.]

Geldend van 05-03-2009 t/m 02-03-2011

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 15 juni 2005, nr. DJZ/BR/582/2005, houdende beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Ivoorkust (Sanctieregeling Ivoorkust 2005)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 12 van Verordening (EG) nr. 560/2005 van de Raad van de Europese Unie van 12 april 2005 tot instelling van beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in de Ivoorkust (Pb EG L095);

Gelet op artikel 8 van Verordening (EG) nr. 174/2005 van de Raad van de Europese Unie van 31 januari 2004 tot instelling van beperkingen op het leveren van bijstand in verband met militaire activiteiten aan de Ivoorkust (Pb EG L029);

Gelet op de artikelen 2 en 3 van het Gemeenschappelijk Standpunt nr. 2004/852/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 13 december 2004 (Pb EG L368);

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 03-03-2011]

 • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 2 en 3 van Verordening (EG) nr. 174/2005 van de Raad van de Europese Unie van 31 januari 2004 tot instelling van beperkingen op het leveren van bijstand in verband met militaire activiteiten aan Ivoorkust.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet in gevallen waarin de artikelen 4 of 5 van de Verordening van toepassing zijn.

Artikel 2 [Vervallen per 03-03-2011]

 • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 2 en 8 van Verordening (EG) nr. 560/2005 van de Raad van de Europese Unie van 12 april 2005 tot instelling van beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Ivoorkust.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet in gevallen waarin de artikelen 3, 4, 6 of 7 van de Verordening van toepassing zijn.

Artikel 3 [Vervallen per 03-03-2011]

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a. de bevoorrading uitsluitend bestemd voor ondersteuning van en gebruikmaking door de operatie van de Verenigde Naties in Ivoorkust en de Franse troepen die de operatie steunen;

  • b. de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van niet-dodelijke militaire uitrusting die uitsluitend is bedoeld voor humanitair of beschermend gebruik, waaronder dergelijke uitrusting bestemd voor crisisbeheersingsoperaties van de Europese Unie, de Verenigde Naties, de Afrikaanse Unie en de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten, met vooraf verleende goedkeuring door het comité van de Veiligheidsraad, ingesteld bij punt 14 van Resolutie 1572 (2004) van de VN-Veiligheidsraad;

  • c. de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van beschermende kledingstukken, met inbegrip van scherfwerende vesten en militaire helmen, die voor louter persoonlijk gebruik door personeel van de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Gemeenschap of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media of medewerkers van humanitaire organisaties en ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel tijdelijk naar Ivoorkust worden uitgevoerd;

  • d. de verkoop of levering van goederen die tijdelijk naar Ivoorkust worden overgebracht of uitgevoerd voor de troepen van een staat die overeenkomstig het internationale recht actie onderneemt uitsluitend en direct gericht op het faciliteren van de evacuatie van zijn onderdanen en personen voor wie hij in Ivoorkust consulair verantwoordelijk is, indien dat vooraf ter kennis van het comité, bedoeld in onderdeel b, is gebracht;

  • e. de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van wapens en aanverwant materieel uitsluitend bestemd ter ondersteuning van en voor gebruik bij het proces van herstructurering van de defensie- en veiligheidstroepen overeenkomstig punt 3, onder f, van de overeenkomst van Linas-Marcoussis met vooraf verleende goedkeuring door het comité, bedoeld in onderdeel b.

Artikel 4 [Vervallen per 03-03-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5 [Vervallen per 03-03-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling Ivoorkust 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

B.R. Bot