Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Warenwetregeling Spaanse peper, kurkuma en palmolie 2005[Regeling vervallen per 17-11-2006.]

Geldend van 24-06-2005 t/m 16-11-2006

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 juni 2005, nr. VGP/VL 2591490, houdende de Warenwetregeling Spaanse peper, kurkuma en palmolie 2005

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op beschikking nr. 2005/402/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 23 mei 2005 inzake noodmaatregelen met betrekking tot Spaanse peper, producten van Spaanse peper, kurkuma en palmolie (PbEU L 135), alsmede op artikel 4, onder c, van het Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 17-11-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. beschikking 2005/402/EG: beschikking nr. 2005/402/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 23 mei 2005 inzake noodmaatregelen met betrekking tot Spaanse peper, producten van Spaanse peper, kurkuma en palmolie (PbEU L 135);

  • b. Spaanse peper: vruchten van het geslacht Capsicum, gedroogd, fijngemaakt of gemalen, van GN-code 0904 20 90, in welke vorm ook, bestemd voor menselijke consumptie;

  • c. producten van Spaanse peper: kerriepoeder van GN-code 0910 50, in welke vorm ook, bestemd voor menselijke consumptie;

  • d. kurkuma: kurkuma, gedroogd, fijngemaakt of gemalen, van GN-code 0910 30, in welke vorm ook, bestemd voor menselijke consumptie;

  • e. palmolie: palmolie van GN-code 1511 10 90, bestemd voor rechtstreekse menselijke consumptie.

Artikel 2 [Vervallen per 17-11-2006]

Spaanse peper, producten van Spaanse peper, kurkuma en palmolie worden slechts binnen Nederlands grondgebied gebracht en verhandeld met inachtneming van beschikking 2005/402/EG.

Artikel 3 [Vervallen per 17-11-2006]

De Warenwetregeling Spaanse pepers wordt ingetrokken.

Artikel 4 [Vervallen per 17-11-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5 [Vervallen per 17-11-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Spaanse peper, kurkuma en palmolie 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst