Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit beëindiging mogelijkheid militair noodtestament defensie

Geldend van 22-06-2005 t/m heden

Besluit van 30 mei 2005, houdende bepalingen omtrent de wijze van bekendmaking van de beëindiging van de aanwijzing van een gedeelte van de krijgsmacht in verband met de mogelijkheid van het maken van een militair noodtestament (Besluit beëindiging mogelijkheid militair noodtestament defensie)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 25 februari 2005, nr. C2005002042, directie juridische zaken, afdeling wet- en regelgeving;

Gelet op artikel 100 lid 2 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek;

De Raad van State gehoord (advies van 8 april 2005, nr. W07.05.0055/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Defensie van 23 mei 2005, nr. C2005008025;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De bekendmaking, bedoeld in artikel 100 lid 2 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, wordt door Onze Minister van Defensie gedaan door middel van een mededeling in de Staatscourant.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beëindiging mogelijkheid militair noodtestament defensie.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 mei 2005

Beatrix

De Minister van Defensie ,

H. G. J. Kamp

Uitgegeven de eenentwintigste juni 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner