Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafond en projecten die in aanmerking komen voor subsidie uitvoeringskosten sanering verkeerslawaai 2005[Regeling vervallen per 01-01-2007.]

Geldend van 19-11-2005 t/m 31-12-2006

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 12 mei 2005, nr. LMV 2005 028502, houdende vaststelling van de subsidieplafonds en de vaststelling van de projecten die in aanmerking komen voor subsidie voor de uitvoeringskosten van verkeerslawaai in 2005

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13, eerste, tweede en derde lid, van de Wet milieubeheer en de artikelen 12, vierde en vijfde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2007]

Het subsidieplafond voor het bij de regeling van 29 december 2004, LMV 2004 128891, houdende Vaststelling criteria subsidieverlening sanering verkeerslawaai 2005 (Stcrt. 2005, 12) vastgestelde tijdvak ten behoeve van activiteiten als bedoeld in artikel 2 van die regeling wordt vastgesteld op: € 23.750.000,–.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2007]

Als lijst van projecten als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer en als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder c, van de regeling houdende Vaststelling criteria subsidieverlening sanering verkeerslawaai 2005, wordt de volgende lijst vastgesteld:

 • a. project 576.148.00: Sittard/Geleen, Rijkswegboulevard;

 • b. project 576.145.00: Venray, gevel;

 • c. project 576.178.00: Wierden;

 • d. project 577.298.00: Schiedam, Nieuwland A20;

 • e. project 577.163.00: Vlissingen, A58;

 • f. project 577.191.00: Amersfoort: A28 T11;

 • g. project 577.147.00: Barneveld, Stroe;

 • h. project 777.001.00: Grave, 70+;

 • i. project 777.027.00: Asten, 70+;

 • j. project 777.016.00: Lisse en Katwijk, 70+;

 • k. project 777.039.00: Oud-Beijerland, 70+;

 • l. project 777.032.00: Twenterand, 70+;

 • m. project 777.012.00: Vught, 70+;

 • n. project 599.164.00: Leiden, Merenwijk;

 • o. project 599.130.00: Susteren, Funkelweide;

 • p. project 599.129.00: Breda, Driesprong;

 • q. project 599.122.00: Meppel;

 • r. project 599.151.00: Voorst, Twello;

 • s. project 599.154.00: Zutphen;

 • t. project 559 258 01: Nijkerk, Fase II;

 • u. project 559.169.00: Eijsden;

 • v. project 529.191.01: Groningen, Zuidelijke Ringweg;

 • w. project 777.020.00: Staphorst 70+.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 mei 2005

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel