Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit mandaat Rijksbouwmeester

Geldend van 27-05-2005 t/m heden

Besluit mandaat Rijksbouwmeester

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

Aan de Rijksbouwmeester wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten met betrekking tot:

Artikel 3

Een document waarmee op grond van dit mandaat een besluit wordt vastgelegd vermeldt aan het slot:

‘De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

de Rijksbouwmeester,’.

Artikel 4

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat Rijksbouwmeester.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 mei 2005

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S.M. Dekker