Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit instelling Commissie Administratieve Lasten Burgers[Regeling vervallen per 31-12-2007.]

Geldend van 12-05-2005 t/m 30-12-2007

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 april 2005, Directie Coördinatie Handhaving en Administratieve Lasten, nr. HAL/2005/25915A, tot instelling van de Commissie Administratieve Lasten Burgers

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 31-12-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. de Commissie: de Commissie Administratieve Lasten Burgers;

  • b. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • c. het ministerie: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2 [Vervallen per 31-12-2007]

Er is een Commissie Administratieve Lasten Burgers.

Artikel 3 [Vervallen per 31-12-2007]

De minister overlegt met de Commissie over de beste en meest effectieve manier om op het terrein van het ministerie de beoogde reductie van administratieve lasten voor burgers te bereiken.

Artikel 4 [Vervallen per 31-12-2007]

  • 1 De Commissie bestaat uit afgevaardigden van respectievelijk de Sociale verzekeringsbank, de Centrale organisatie werk en inkomen, de Vereniging van Nederlandse gemeenten, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de Raad voor werk en inkomen, de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en uit vijf afgevaardigden van de verschillende belangenverenigingen die zijn verenigd in de Landelijke cliëntenraad.

  • 2 De minister kan andere organisaties uitnodigen incidenteel of permanent met een afgevaardigde aan het overleg deel te nemen.

Artikel 5 [Vervallen per 31-12-2007]

Het secretariaat van de Commissie wordt gevoerd door het ministerie.

Artikel 6 [Vervallen per 31-12-2007]

  • 1 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het ministerie.

  • 2 De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de Commissie overgedragen aan het archief van het ministerie.

Artikel 7 [Vervallen per 31-12-2007]

  • 1 De leden van de Commissie kunnen voor het bijwonen van het in artikel 3 bedoelde overleg vacatiegeld ontvangen op grond van het Vacatiegeldenbesluit 1988.

  • 2 De leden van de Commissie kunnen een vergoeding van reis- en verblijfkosten ontvangen overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland.

Artikel 8 [Vervallen per 31-12-2007]

Het overleg met de Commissie wordt ten minste tweemaal per jaar gevoerd.

Artikel 9 [Vervallen per 31-12-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling Commissie Administratieve Lasten Burgers.

Artikel 10 [Vervallen per 31-12-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 december 2007.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 april 2005

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus