Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit 2005/1 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2005[Regeling materieel uitgewerkt per 18-02-2007.]

Geldend van 28-08-2005 t/m heden

Besluit van het Bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 26 april 2005, houdende de vaststelling van de nadere omschrijving van diverse bepalingen uit de Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2005 (Besluit 2005/1 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2005)

Het Bestuur van het Productschap Tuinbouw,

gelet op het bepaalde in de Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2005;

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, d.d. 18 februari 2005;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit worden de begripsbepalingen van de Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar 2005 overgenomen.

Artikel 2

Een ieder, die bloembollen-leverbaar, afkomstig uit eigen kraam, aanwendt ten behoeve van de teelt van hyacinten, lelies, narcissen en/of tulpen, is verplicht aangifte te doen van het aantal gebruikte bloembollen-leverbaar op een vanwege het productschap te verstrekken aangifteformulier, met inachtneming van de daarop gestelde vragen en gegeven aanwijzingen.

Artikel 3

 • 1 Voor eenieder die bloembollen-leverbaar verkoopt uit eigen teelt afkomstig, wordt in gevallen waarin de verkoopwaarde van ingekochte bloembollen-leverbaar niet aan de hand van administratieve gegevens kan worden vastgesteld, voor de berekening van de door hem verschuldigde heffing c.q. de restitutie, waarop hij recht heeft, de verkoopwaarde gelijkgesteld aan de inkoopwaarde.

 • 2 De heffing wordt in dit geval als volgt berekend:

  a.

  de opbrengst van de doorverkoop wordt gelijkgesteld aan de inkoop;

  b.

  de inkoop wordt afgetrokken van de totale omzet: blijft over de waarde van de verkoop eigen teelt binnenland en/of export;

  c.

  de "verkoop eigen teelt" wordt belast;

  d.

  restitutie kan worden verleend over alle verkopen met korting.

Artikel 4

Indien op de factuur de behandelingskosten niet apart zijn vermeld, worden de volgende bedragen als zijnde behandelingskosten aangemerkt:

Soort Periode waarin behandelkosten worden berekend Prijs in €

Tulpen

Vanaf december

0,48/100 stuks

Iris

Gehele jaar

0,48/100 stuks

Hyacint

Vanaf december

1,58/100 stuks

Gladiool

April tot en met september

0,29/100 stuks

Narcis

Vanaf december

0,15 kg

Lelie

April tot en met september

1,42/100 stuks

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin hij wordt geplaatst.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2005/1 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2005.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 26 april 2005

J. van der Veen

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris