Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit detergentia milieubeheer

Geldend van 01-07-2014 t/m heden

Besluit van 25 april 2005, houdende regelen ter uitvoering van de EG-verordening betreffende detergentia (Besluit detergentia Wms)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 28 februari 2005, nr. MJZ2005021614, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op verordening (EG) nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004, betreffende detergentia (PbEU L 104) en op de artikelen 24 en 39, derde lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen;

De Raad van State gehoord (advies van 7 april 2005, nr. W08.05.0061/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 19 april 2005, nr. MJZ2005025296, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder verordening: verordening (EG) nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende detergentia (PbEU L 104).

Artikel 1a

Dit besluit is mede van toepassing op handelingen verricht binnen de exclusieve economische zone.

Artikel 2

Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 3, 6, tweede lid, 7, eerste zin, 9 en 11, tweede tot en met vijfde lid, van de verordening.

Artikel 3

Als autoriteit als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de verordening wordt Onze Minister aangewezen.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van 8 oktober 2005.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit detergentia milieubeheer.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 april 2005

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

P. L. B. A. van Geel

Uitgegeven de negentiende mei 2005

De Minister van Justitie

J. P. H. Donner