Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Besluit beheer sociale-huursector (verplichte verhuiskostenvergoeding bij renovatie en enkele kleine wijzigingen)[Regeling vervallen per 01-07-2015.]

Geldend van 01-07-2005 t/m 30-06-2015

Besluit van 22 april 2005 tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector (verplichte verhuiskostenvergoeding bij renovatie en enkele kleine wijzigingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 28 oktober 2004, nr. MJZ2004093789, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 70c, tweede en vierde lid, van de Woningwet;

De Raad van State gehoord, advies van 10 december 2004, nr. W08.04.0519/V;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 april 2005, nr. MJZ2005044950, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I [Vervallen per 01-07-2015]

[Red: Wijzigt het Besluit beheer sociale-huursector.]

Artikel II [Vervallen per 01-07-2015]

Uiterlijk drie maanden na de datum van inwerkingtreding van dit besluit heeft de toegelaten instelling, bedoeld in artikel 70 van de Woningwet, het reglement, bedoeld in artikel 11g, tweede lid, van het Besluit beheer sociale-huursector vastgesteld.

Artikel III [Vervallen per 01-07-2015]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 april 2005

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,

S. M. Dekker

Uitgegeven de achtentwintigste april 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner