Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanvullende bekostiging ten behoeve van visueel gehandicapte leerlingen [...] of visueel gehandicapte deelnemers in het beroepsonderwijs[Regeling vervallen per 01-01-2010.]

Geldend van 01-08-2007 t/m 31-12-2009

Regeling aanvullende bekostiging ten behoeve van visueel gehandicapte leerlingen in het voortgezet onderwijs

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,Handelende in overeenstemming met de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Gelet op:

artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs

Besluit

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 1.1. Begripsbepaling [Vervallen per 01-01-2010]

Hoofdstuk 2. Scholen met lumpsumbekostiging [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2.1. Toekenning aanvullende bekostiging [Vervallen per 01-01-2010]

Aan een school of scholengemeenschap kan door een melding van het bevoegd gezag een aanvullende bekostiging voor personeelskosten worden toegekend voor een leerling die als direct gevolg van een visuele handicap aanvullende begeleiding nodig heeft om het onderwijs volgen.

Artikel 2.2. Voorwaarden voor de aanvullende bekostiging [Vervallen per 01-01-2010]

De in artikel 2.1 bedoelde aanvullende bekostiging wordt verstrekt indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. het meldingsformulier is bij Cfi ingediend voor 15 oktober van het desbetreffende schooljaar en de leerling staat op 1 oktober van het schooljaar bij de school ingeschreven. Meldingen ingediend na 15 oktober van het desbetreffende schooljaar worden afgewezen;

 • b. in de melding zijn vermeld: het aantal visueel gehandicapte leerlingen per schoolsoort, de naam en brinnummer van de school, en het schooljaar waarop de melding betrekking heeft;

 • c. voor de visueel gehandicapte leerling is op de school een verklaring van een medisch specialist aanwezig waaruit blijkt dat de leerling een visuele handicap heeft;

 • d. een melding wordt ingediend door het inzenden van het volledig ingevulde en door het bevoegd gezag ondertekende meldingsformulier met het kenmerk CFI-65056.

Artikel 2.3. Aanvullende bekostiging van 1 augustus 2005 tot en met 31 december 2006 [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De in artikel 2.1 bedoelde aanvullende bekostiging bedraagt voor 12 maanden €  2825,- per leerling.

 • 2 De melding van het bevoegd gezag wordt beschouwd als te zijn gedaan voor de periode van 1 augustus 2005 tot en met 31 december 2006. De aanvullende bekostiging bedraagt 17/12 deel van het in het eerste lid genoemde bedrag, op basis van het aantal visueel gehandicapte leerlingen op 1 oktober 2005. Het bevoegd gezag ontvangt uiterlijk in december 2005 de hiertoe strekkende beschikking.

 • 3 De aanvullende bekostiging wordt in december 2005 voor 5/12e deel en in januari 2006 voor 12/12e deel betaald.

Artikel 2.4. Aanvullende bekostiging 1 januari 2007 - 31 december 2007 [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De in artikel 2.1 bedoelde aanvullende bekostiging bedraagt voor 12 maanden €  2825,- per leerling.

 • 2 De aanvullende bekostiging wordt verstrekt voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 op basis van het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2006 bij de school is ingeschreven. Het bevoegd gezag ontvangt uiterlijk in januari 2007 de hiertoe strekkende beschikking.

 • 3 De aanvullende bekostiging wordt in januari 2007 in zijn geheel betaald.

Artikel 2.4a. Aanvullende bekostiging 1 januari 2008 – 31 december 2008 [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De in artikel 2.1 bedoelde aanvullende bekostiging bedraagt voor 12 maanden € 2900,– per leerling.

 • 2 De aanvullende bekostiging wordt verstrekt voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 op basis van het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2007 bij de school is ingeschreven. Het bevoegd gezag ontvangt uiterlijk in januari 2008 de hiertoe strekkende beschikking.

Artikel 2.4b. Aanvullende bekostiging 1 januari 2009 – 31 december 2009 [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De in artikel 2.1 bedoelde aanvullende bekostiging bedraagt voor 12 maanden € 2900,– per leerling.

 • 2 De aanvullende bekostiging wordt verstrekt voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 op basis van het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2008 bij de school is ingeschreven. Het bevoegd gezag ontvangt uiterlijk in januari 2009 de hiertoe strekkende beschikking.

Artikel 2.5. Aanvullende bekostiging in het schooljaar 2004-2005 [Vervallen per 01-01-2010]

 • 2 De aanvullende bekostiging bedoeld in het eerste lid, wordt toegekend indien voldaan wordt aan de in artikel 2.2 genoemde voorwaarden met dien verstande dat de melding voor het schooljaar 2004 - 2005 voor 1 augustus 2005 bij Cfi dient te worden ingediend. Meldingen voor het schooljaar 2004 - 2005 die na 1 augustus 2005 zijn ingediend, worden afgewezen.

 • 3 De aanvullende bekostiging wordt in één bedrag ter beschikking gesteld. Het bevoegd gezag ontvangt de hiertoe strekkende beschikking uiterlijk in september 2005. De aanvullende bekostiging wordt uiterlijk in september 2005 betaald.

 • 4 Het meldingsformulier voor het schooljaar 2004-2005, met kenmerk CFI 64056, kunt u vanaf 25 april 2005 downloaden via www.cfi.nl.

Hoofdstuk 2a. Instellingen [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2a.1. Toekenning aanvullende bekostiging [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Aan een instelling kan door een melding van het bevoegd gezag een aanvullende bekostiging voor personeelskosten worden toegekend voor een deelnemer die als direct gevolg van een visuele handicap aanvullende begeleiding nodig heeft om het onderwijs te volgen.

 • 2 Artikel 2.2 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de melding voor het meldingsformulier ten behoeve van de aanvullende bekostiging voor 2006 dient te worden ingediend voor 1 februari 2006. Meldingen voor het jaar 2006 die na 1 februari 2006 zijn ingediend, worden afgewezen.

Artikel 2a.2. Aanvullende bekostiging kalenderjaren 2006 en 2007 [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De in artikel 2a.1 bedoelde aanvullende bekostiging bedraagt € 2825,– voor twaalf maanden per deelnemer die een opleiding volgt in de beroepsopleidende leerweg, waarvoor het bevoegd gezag een in instellingstijd verzorgd onderwijsprogramma heeft vastgesteld dat, met inbegrip van de beroepspraktijkvorming, tenminste 850 uur per volledig studiejaar omvat.

 • 2 De in artikel 2a.1 bedoelde aanvullende bekostiging bedraagt € 1883,– voor twaalf maanden per deelnemer die een opleiding volgt:

  • a. in de beroepsbegeleidende leerweg of

  • b. in de beroepsopleidende leerweg waarvoor het bevoegd gezag een in instellingstijd verzorgd onderwijsprogramma heeft vastgesteld dat, met inbegrip van de beroepspraktijkvorming, minder dan 850 uur per volledig studiejaar omvat.

 • 3 Het bevoegd gezag ontvangt uiterlijk in april 2006 de beschikking voor het jaar 2006. De aanvullende bekostiging voor 2006 wordt in april 2006 in zijn geheel betaald.

 • 4 Het bevoegd gezag ontvangt uiterlijk in januari 2007 de beschikking voor het jaar 2007. De aanvullende bekostiging voor 2007 wordt in januari 2007 in zijn geheel betaald.

Artikel 2a.2a. Aanvullende bekostiging kalenderjaren 2008 en 2009 [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De in artikel 2a.1 bedoelde aanvullende bekostiging bedraagt € 2900,– voor twaalf maanden per deelnemer die een opleiding volgt in de beroepsopleidende leerweg waarvoor het bevoegd gezag een in instellingstijd verzorgd onderwijsprogramma heeft vastgesteld dat, met inbegrip van de beroepspraktijkvorming, tenminste 850 uur per volledig studiejaar omvat.

 • 2 De in artikel 2a.1 bedoelde aanvullende bekostiging bedraagt € 1933,– voor twaalf maanden per deelnemer die een opleiding volgt:

  • a. in de beroepsbegeleidende leerweg of

  • b. in de beroepsopleidende leerweg waarvoor het bevoegd gezag een in instellingstijd verzorgd onderwijsprogramma heeft vastgesteld dat, met inbegrip van de beroepspraktijkvorming, minder dan 850 uur per volledig studiejaar omvat.

 • 3 Het bevoegd gezag ontvangt uiterlijk in januari 2008 de beschikking voor het jaar 2008. De aanvullende bekostiging wordt uiterlijk in februari 2008 in zijn geheel betaald.

 • 4 Het bevoegd gezag ontvangt uiterlijk in januari 2009 de beschikking voor het jaar 2009. De aanvullende bekostiging wordt uiterlijk in februari 2009 in zijn geheel betaald.

Hoofdstuk 3. Scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging [Vervallen per 01-08-2007]

Artikel 3.1. Toekenning aanvullende bekostiging [Vervallen per 01-08-2007]

Artikel 3.2. Voorwaarden voor de aanvullende bekostiging [Vervallen per 01-08-2007]

Artikel 3.3. Aanvullende bekostiging van 1 augustus 2006 tot en met 31 december 2007 [Vervallen per 01-08-2007]

Artikel 3.4. Aanvullende bekostiging in het schooljaar 2004 - 2005 en 2005 - 2006 [Vervallen per 01-08-2007]

Hoofdstuk 4. Overige bepalingen [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 4.1. Begrotingsvoorbehoud [Vervallen per 01-01-2010]

Aanvullende bekostiging ten laste van een begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat door de wetgever voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 4.2. Verantwoording [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De aanvullende bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in uitgaven die zijn verbonden aan de begeleiding van visueel gehandicapte leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs of visueel gehandicapte deelnemers in het reguliere beroepsonderwijs. Verrekening van eventueel niet bestede middelen of voorschotten vindt niet plaats.

 • 2 Voor scholen met lumpsumbekostiging en instellingen wordt de ontvangen aanvullende bekostiging herkenbaar opgenomen als baten in de jaarrekening. De lasten worden verantwoord binnen de daartoe bestemde posten in de jaarrekening.

 • 3 Voor scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging geldt dat de ontvangen aanvullende bekostiging herkenbaar wordt opgenomen in de administratie van de school.

 • 4 De verklaring van de accountant bij de Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding (AVR) voor scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de aanvullende bekostiging.

Artikel 4.3. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de dagtekening van het Gele katern waarin zij is geplaatst, met uitzondering van:

  • a. Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2, die in werking treden met ingang van 1 augustus 2005, met dien verstande dat artikel 2.5 terugwerkt tot en met 1 augustus 2004;

  • b. Hoofdstuk 3, dat in werking treedt met ingang van 1 augustus 2006, met dien verstande dat artikel 3.4 terugwerkt tot en met 1 augustus 2004.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 4.4. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende bekostiging ten behoeve van visueel gehandicapte leerlingen in het voortgezet onderwijs of visueel gehandicapte deelnemers in het beroepsonderwijs.

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven