Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling jaarverslag primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs[Regeling vervallen per 01-01-2008.]

Geldend van 22-04-2005 t/m 31-12-2007

Regeling houdende voorschriften voor de inrichting van het jaarverslag voor het besturen van het primair- en (voortgezet) speciaal onderwijs

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

artikel 2, vierde lid, en artikel 4, van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC.

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling verstaat onder:

Artikel 2. Inrichting jaarverslag [Vervallen per 01-01-2008]

Het jaarverslag en de jaarrekening worden ingericht volgens de bijlage bij deze regeling.

Artikel 3. Invoeringsbepaling [Vervallen per 01-01-2008]

  • 1 In afwijking van artikel 2 zijn over het boekjaar 2005 uitsluitend het onderdeel beleggen en belenen bedoeld in 1.3.5 en 1.6 van B5 en de bijlage D2 bedoeld in 2.6.9 van het Model voor de jaarrekening verplicht. Deze onderdelen worden ingediend als bijlagen bij de aanvraag rijksvergoeding over het boekjaar 2005.

  • 2 Over het boekjaar 2006 omvat het jaarverslag tevens de aanvraag rijksvergoeding over de eerste 7 maanden van dat boekjaar.

Artikel 4. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Gele Katern waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2005.

Artikel 5. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling jaarverslag primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele Katern worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bekend wordt gemaakt op de internetsite van de Centrale Financiën Instellingen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Van deze plaatsingen en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage [Vervallen per 01-01-2008]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]