Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling bestanddelen beeldenaar van zilveren munt en gouden munten uitgegeven [...] van vijfentwintigjarig regeringsjubileum Koningin Beatrix

Geldend van 15-04-2005 t/m heden

Besluit van 21 maart 2005, houdende de vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de zilveren munt van tien euro en de gouden munten van twintig en vijftig euro die in 2005 worden uitgegeven ter gelegenheid van het vijfentwintigjarige regeringsjubileum van Koningin Beatrix

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 16 maart 2005, FM 2005-00525 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Algemeen en Internationaal;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De beeldenaar van zilveren munt van tien euro en de gouden munten van twintig en vijftig euro die in 2005 worden uitgegeven ter gelegenheid van het vijfentwintigjarige regeringsjubileum van Koningin Beatrix, is:

  • a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: Onze beeltenis met daarboven het omschrift «BEATRIX» en daaronder het omschrift «KONINGIN DER NEDERLANDEN», ter linkerzijde van Onze beeltenis het woord «WIJ» en ter rechterzijde het woord «ZIJN»;

   Bijlage 151974.png
  • b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: Onze beeltenis met daarboven het jaartal 2005 en daaronder de waardeaanduiding «10 EURO», «20 EURO» onderscheidenlijk «50 EURO» en rechts van de waardeaanduiding

   Bijlage 151975.png

   en

   Bijlage 151976.png

   , ter linkerzijde van Onze beeltenis het woord «SAMEN» en ter rechterzijde het woord «ÉÉN».

   Bijlage 151977.png
 • 2 De tien-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS *».

 • 3 De twintig-euromunt en de vijftig-euromunt hebben een fijngeribbelde rand.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 maart 2005

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën ,

J. G. Wijn

Uitgegeven de veertiende april 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner