Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling toekenning extra achterstandenmiddelen aan basisscholen, schooljaar 2005 - 2006[Regeling vervallen per 01-08-2008.]

Geldend van 25-03-2005 t/m 31-07-2008

Regeling houdende de toekenning van extra middelen aan scholen die gewichtenmiddelen ontvangen ten behoeve van de bestrijding van achterstanden bij jonge kinderen

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

artikel 4 van de Wet overige OCenW-subsidies;

Besluit

Artikel 1. Begripsbepaling [Vervallen per 01-08-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • basisschool:

  basisschool die gewichtenmiddelen ontvangt op basis het Formatiebesluit WPO.

 • schoolgewicht:

  het schoolgewicht, als bedoeld in artikel 15b van het Formatiebesluit WPO.

 • teldatum:

 • 1 oktober 2004. Voor nieuwe basisscholen die op 1 augustus 2005 voor de eerste keer voor bekostiging in aanmerking komen, geldt als teldatum 1 oktober 2005.

Artikel 2. Doel van de subsidie [Vervallen per 01-08-2008]

De eenmalige regeling heeft als doel basisscholen in het schooljaar 2005 - 2006 extra middelen te verstrekken ten behoeve van de vroegtijdige bestrijding van onderwijsachterstanden bij achterstandsleerlingen in groep 1 tot en met 4.

Artikel 3. Grondslag [Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Het definitieve subsidiebedrag per basisschool voor het schooljaar 2005 - 2006 wordt toegekend per beschikking die in mei 2005 wordt verstuurd.

 • 2 De subsidie wordt automatisch toegekend en hoeft niet te worden aangevraagd.

 • 3 Het bedrag per basisschool wordt berekend door het schoolgewicht op de teldatum te vermenigvuldigen met €  339,82. In augustus 2005 wordt 55% van het bedrag betaalbaar gesteld en in februari 2006 wordt 45% van het bedrag betaalbaar gesteld.

Artikel 4. Verantwoording [Vervallen per 01-08-2008]

De verantwoording geschiedt in Bijlage D2 van de AVR (Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding) 2005. Met ingang van het verslagjaar 2006 vindt de verantwoording plaats in bijlage D2 van de jaarrekening.

Artikel 5. Niet vervullen begrotingsvoorwaarde [Vervallen per 01-08-2008]

Subsidie ten laste van een begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat door de wetgever voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 6. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Gele Katern waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7. Citeertitel [Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toekenning extra achterstandenmiddelen aan basisscholen, schooljaar 2005 - 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven