Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Warenwetregeling invoer pistachenoten uit Iran 2005[Regeling vervallen per 01-10-2006.]

Geldend van 10-03-2005 t/m 30-09-2006

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 maart 2005, nr. VGP/VL 2565386 houdende de Warenwetregeling invoer pistachenoten uit Iran 2005

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op beschikking nr. 2005/85/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 26 januari 2005 houdende vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van pimpernoten (pistaches) en bepaalde daarvan afgeleide producten van oorsprong of herkomst uit Iran (PbEU L 30), alsmede op artikel 4, onder c, van het Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-10-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder beschikking 2005/85/EG: beschikking nr. 2005/85/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 26 januari 2005 houdende vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van pimpernoten (pistaches) en bepaalde daarvan afgeleide producten van oorsprong of herkomst uit Iran (PbEU L 30).

Artikel 2 [Vervallen per 01-10-2006]

Pimpernoten (pistaches) van GN-code 0802 50 00 en gebrande pimpernoten (pistaches) van de GN-codes 2008 19 13 en 2008 19 93, van oorsprong of van herkomst uit Iran, worden binnen Nederlands grondgebied gebracht met inachtneming van beschikking 2005/85/EG.

Artikel 3 [Vervallen per 01-10-2006]

De Warenwetregeling Invoer pistachenoten uit Iran wordt ingetrokken.

Artikel 4 [Vervallen per 01-10-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5 [Vervallen per 01-10-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling invoer pistachenoten uit Iran 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst