Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Openstellingsbesluit RIGO 2005[Regeling vervallen per 28-06-2007.]

Geldend van 27-02-2005 t/m 27-06-2007

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 februari 2005, nr. TRCJZ/2004/6455, houdende openstelling Regeling innovatie groen onderwijs 2005

Artikel 1 [Vervallen per 28-06-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder regeling: Regeling innovatie groen onderwijs.

Artikel 2 [Vervallen per 28-06-2007]

De instellingen, genoemd in artikel 1, onder b, van de regeling, kunnen met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 1 april 2005 aanvragen tot subsidieverlening indienen op grond van de regeling.

Artikel 3 [Vervallen per 28-06-2007]

Aanvragen tot subsidieverlening als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de regeling, kunnen worden ingediend voor projecten die passen binnen één van de volgende categorieën:

 • a. kenniscirculatie met aantoonbare bijdrage aan de ontwikkeling van sectoren waarvoor het beleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit relevant is, en aan de innovatie van het initiële onderwijs;

 • b. vernieuwing van groene opleidingen naar vorm en inhoud.

Artikel 4 [Vervallen per 28-06-2007]

Aanvragen tot subsidieverlening als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de regeling, ten aanzien van de categorieën, genoemd in artikel 3, kunnen worden ingediend voor projecten die aansluiten bij één van de volgende beleidsthema’s:

 • a. vitale, duurzame land- en tuinbouw;

 • b. natuur en landschap;

 • c. ruimte op het platteland;

 • d. de V van voedselkwaliteit.

Artikel 5 [Vervallen per 28-06-2007]

 • 2 In geval van onderuitputting in een categorie komt het restant beschikbaar voor de andere categorie.

 • 3 De hoogte van het subsidiebedrag per project bedraagt maximaal:

Artikel 6 [Vervallen per 28-06-2007]

De duur van de subsidieverlening is maximaal:

Artikel 7 [Vervallen per 28-06-2007]

De hoogte van het subsidiepercentage met betrekking tot de vergoeding van de subsidiabele kosten, bedoeld in artikel 6 van de regeling, is maximaal:

Artikel 8 [Vervallen per 28-06-2007]

De minister beoordeelt de aanvragen voor projecten naast de criteria omschreven in artikel 9, eerste lid, van de regeling, tevens aan de hand van de volgende criteria:

 • a. Voor wat betreft de categorie, genoemd in artikel 3, onderdeel a: de meerwaarde voor het kennissysteem van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als geheel, in het bijzonder blijkend uit:

  • 1. de mate waarin het project concrete resultaten en effecten tracht te bewerkstelligen voor de doelgroepen;

  • 2. de mate waarin de doelgroepen een bijdrage leveren aan de uitvoering van het project;

  • 3. de relevantie voor of betrokkenheid van het initiële onderwijs bij het project;

  • 4. de betrokkenheid van de relevante expertise;

  • 5. de mate waarin het project bijdraagt aan de invulling of het gebruik van de in ontwikkeling zijnde landelijke infrastructuur.

 • b. Voor wat betreft de categorie, genoemd in artikel 3, onderdeel b: de meerwaarde voor het groene onderwijs als geheel, in het bijzonder blijkend uit:

  • 1. de mate waarin het project bijdraagt aan de ontwikkeling of implementatie van competentiegericht leren, waar mogelijk ondersteund door informatie- en communicatietechnologie;

  • 2. de mate waarin het project bijdraagt aan inhoudelijke vernieuwing van de groene opleidingen en de relevantie daarvan voor het beleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • 3. de mate waarin het project bijdraagt aan doorlopende leerlijnen of leerarrangementen;

  • 4. de mate waarin de doelgroepen een bijdrage leveren aan de uitvoering van het project;

  • 5. de mate waarin het project bijdraagt aan de invulling of het gebruik van de in ontwikkeling zijnde landelijke infrastructuur.

Artikel 9 [Vervallen per 28-06-2007]

De maximale hoogte van de voorschotten, bedoeld in artikel 12 van de regeling, bedraagt:

 • a. bij projecten waarbij de duur van de subsidieverlening niet langer dan anderhalf jaar is: 80% van het totale subsidiebedrag;

 • b. bij projecten waarbij de duur van de subsidieverlening langer dan anderhalf jaar is: 40% van het totale subsidiebedrag in 2005, 40% in 2006.

Artikel 10 [Vervallen per 28-06-2007]

[Red: Wijzigt de Regeling innovatie groen onderwijs.]

Artikel 11 [Vervallen per 28-06-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 12 [Vervallen per 28-06-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit RIGO 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman