Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Intrekkingsbesluit Kokswarenbesluit (Warenwet) en wijziging Warenwetbesluit bestuurlijke boeten

Geldend van 23-02-2005 t/m heden

Besluit van 2 februari 2005, houdende intrekking van het Kokswarenbesluit (Warenwet) en wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 december 2004, VGP/VL 2544389, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Economische Zaken en van Justitie;

Gelet op artikel II, eerste en derde lid, van de wijzigingswet (1988) Warenwet (Stb. 358), alsmede op artikel 4, eerste lid, artikel 6, onder a, en artikel 32b, van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 13 januari 2005, nr. W13.04.0613/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 januari 2005, VGP/VL 2555252, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Economische Zaken, en van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Red: Wijzigt het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten.]

Artikel III

In afwijking van artikel 15, eerste lid, onder b, en vierde lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, en van artikel 4 van de Warenwetregeling Diepgevroren levensmiddelen, mogen kokswaren nog tot 1 januari 2006 worden vervoerd en bewaard met inachtneming van artikel 2 van het Kokswarenbesluit (Warenwet) zoals dat onmiddellijk voor de inwerkingtreding van dit besluit luidde.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 februari 2005

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de twee├źntwintigste februari 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner