Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit gedeeltelijke opheffing (omgekeerde) contracteerplicht medisch-specialistische zorg[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 01-02-2005 t/m 31-12-2005

Besluit van 25 januari 2005, houdende opheffing van de (omgekeerde) contracteerplicht, bedoeld in de artikelen 47 en 48 van de Ziekenfondswet, voor bij ministeriële regeling aan te wijzen diagnosebehandelingcombinaties (Besluit gedeeltelijke opheffing (omgekeerde) contracteerplicht medisch-specialistische zorg)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 juli 2004, kenmerk Z/P-2492216;

Gelet op de artikelen 47, tweede lid en 48, tweede lid, van de Ziekenfondswet;

De Raad van State gehoord (advies van 6 september 2004, nr. W13.04.0316/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 januari 2005; kenmerk MC/MO-2552657

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2006]

Bij ministeriële regeling wordt bepaald voor welke vormen van medisch-specialistische zorg als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, en c, van de Ziekenfondswet, artikel 47, eerste lid, of artikel 48, eerste lid, van de Ziekenfondswet, niet geldt.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop artikel I, onderdeel Q, van de wet Herziening overeenkomstenstelsel zorg in werking treedt.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gedeeltelijke opheffing (omgekeerde) contracteerplicht medisch-specialistische zorg.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 januari 2005

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de eenendertigste januari 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner