Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Natuurbeschermingswet 1998 (Europeesrechtelijke verplichtingen)[Regeling vervallen per 01-02-2009.]

Geldend van 01-10-2005 t/m 31-01-2009

Wet van 20 januari 2005 tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met Europeesrechtelijke verplichtingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat in de Natuurbeschermingswet 1998 nadere wettelijke voorzieningen noodzakelijk zijn met het oog op de implementatie van artikel 4, eerste en tweede lid, van richtlijn (EEG) nr. 79/409 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2‚ÄČapril 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 103) en de artikelen 3, tweede lid, 6 en 7 van richtlijn (EEG) nr. 92/43 van de Raad van Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I [Vervallen per 01-02-2009]

[Red: Wijzigt de Natuurbeschermingswet 1998.]

Artikel II [Vervallen per 01-02-2009]

[Red: Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel III [Vervallen per 01-02-2009]

[Red: Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel IV [Vervallen per 01-02-2009]

[Red: Wijzigt de Flora- en faunawet.]

Artikel V [Vervallen per 01-02-2009]

  • 1 De besluiten van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit houdende de aanwijzing van gebieden ter uitvoering van ingevolge richtlijn (EEG) nr. 79/409 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (pbEG L 103) gelden als besluiten als bedoeld in artikel 10a van de Natuurbeschermingswet 1998.

Artikel VI [Vervallen per 01-02-2009]

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel VII [Vervallen per 01-02-2009]

De evaluatie als bedoeld in artikel VI vindt in elk geval plaats op basis van de volgende drie punten:

  • a. in hoeverre zijn de beheersplannen volgens de eisen van de wet opgesteld en vastgesteld en zijn deze plannen voldoende kaderstellend voor het verlenen van ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 vereiste vergunningen;

  • b. in welke mate zijn de randvoorwaarden voor het adequaat uitvoeren van de ingevolge de artikelen 19e, 19f en 19g van de Natuurbeschermingswet 1998 bedoelde toets bij gemeenten aanwezig en

  • c. zijn alle activiteiten waarvoor ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 een vergunning vereist is volgens de eisen van de wet getoetst en afgehandeld.

Artikel VIII [Vervallen per 01-02-2009]

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 20 januari 2005

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,

C. P. Veerman

Uitgegeven de eenentwintigste april 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner