Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke regeling beleidskader HGIS-Cultuurprogramma, eerste kwartaal 2005[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 12-01-2005 t/m 31-12-2005

Regeling van 1 januari 2005, nr. DJZ/BR 0011/05, houdende verlenging van de werkingsduur, alsmede een aanpassing van het bestaande beleidskader van het HGIS-Cultuurprogramma 2000–2002 (Tijdelijke regeling beleidskader HGIS-Cultuurprogramma, eerste kwartaal 2005)

De Staatssecretaris voor Europese Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op de artikelen 1.1.6, 2.5.1 en 2.5.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1. Beleidskader [Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.5.1 en 2.5.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken voor activiteiten in het kader van het Internationaal Cultuur Beleid, geldt van 1 januari 2005 tot en met 31 maart 2005 het beleidskader dat is neergelegd in de brochure ‘HGIS-Cultuurprogramma 2000–2002, Criteria en procedures’. Een Nederlandse en Engelse versie van deze brochure zijn als bijlage bij deze regeling opgenomen.

  • 2 Toepassing van het in het eerste lid bedoelde beleidskader vindt plaats in overeenstemming met de uitgangspunten die zijn neergelegd in de notitie ‘Internationaal Cultuurbeleid en de besteding van de HGIS-Cultuurmiddelen’ en in de brieven ‘Uitgangspunten voor het internationale Cultuurbeleid 2001–2004’ en ‘Cultuurnota 2005–2008’.

Artikel 2. Procedurevoorschriften [Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Subsidieaanvragen op basis van deze regeling worden beoordeeld aan de hand van de HGIS-cultuurcriteria, de uitgangspunten van het internationaal cultuurbeleid (ICB), zoals weergegeven in de brieven aan de Tweede Kamer van 14 juli 1999, 15 oktober 1999 en 21 september 2004, alsmede de criteria van de Stichting waar de aanvraag is ingediend, genoemd in artikel 3.

  • 2 Voor subsidieaanvragen op basis van deze regeling ingediend, geldt een maximum van € 150.000,– per aanvraag.

Artikel 3. Bijzondere bepalingen [Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Subsidieaanvragen ten behoeve van de promotie van beeldende kunst, vormgeving en erfgoed in het buitenland respectievelijk de internationalisering van het Nederlandse culturele veld, waarbij export en import elkaar aanvullen en versterken, worden bij de Mondriaan Stichting ingediend.

  • 2 Subsidieaanvragen ten behoeve van het uitvoeren van internationale activiteiten gericht op presentaties/producties, trainingen, workshops en masterclasses van in Nederland gevestigde amateurkunstenaars of professionele podiumkunstenaars worden bij de Stichting Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten ingediend.

  • 3 Subsidieaanvragen ten behoeve van stimulering van internationale kennisontwikkeling, kennisverspreiding en profilering van de Nederlandse architectuur en stedenbouw, worden bij de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur ingediend. Voor deze aanvragen vormt dit beleidskader een tijdelijke aanvulling op de Regeling projectsubsidie architectuur.

Artikel 4. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatcourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, bedoeld in artikel 1. De bijlagen bedoeld in artikel 1, zullen op de internetsite van het Ministerie van Buitenlandse Zaken worden geplaatst en zijn op verzoek verkrijgbaar bij de afdeling Internationaal Cultuurbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bij het bureau Internationaal Cultuur beleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De

Staatssecretaris

voor Europese Zaken,
namens deze:
de

Directeur-Generaal voor Regiobeleid en Consulaire Zaken

,

P.P. van Wulfften Palthe

Bijlage [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: De bijlagen zullen op de internetsite van het Ministerie van Buitenlandse Zaken worden geplaatst en zijn op verzoek verkrijgbaar bij de afdeling Internationaal Cultuurbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bij het bureau Internationaal Cultuur beleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]