Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Service Centrum Grond)[Regeling vervallen per 01-01-2008.]

Geldend van 06-04-2005 t/m 31-12-2007

Besluit van 27 december 2004, houdende wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Service Centrum Grond)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 22 oktober 2004, nr. MJZ2004107575, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 8.44, eerste, vierde en zesde lid van de Wet milieubeheer;

De Raad van State gehoord (advies van 25 november 2004, nr. W08.04.0534/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 22 december 2004, nr. MJZ2004129017, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I [Vervallen per 01-01-2008]

[Red: Wijzigt het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen.]

Artikel II [Vervallen per 01-01-2008]

  • 2 Een aanvraag om een advies als bedoeld in het eerste lid die is ingediend bij het Service Centrum Grond voor het tijdstip waarop dit besluit in werking is getreden, geldt als aanvraag om een verklaring, als bedoeld in artikel 2, onderdeel f, van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, zoals dat luidt vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, en als aanvraag ingediend bij Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

  • 3 Terzake van adviezen op grond van artikel 2, onderdeel f, van het in het eerste lid genoemde besluit, die vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit zijn gegeven, ten aanzien waarvan na dat tijdstip Onze Minister, genoemd in het tweede lid, bevoegd is, treedt Onze Minister in de plaats van het Service Centrum Grond in bezwaar of beroep terzake van een advies als bedoeld in het eerste lid.

Artikel III [Vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 december 2004

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,

P. L. B. A. van Geel

Uitgegeven de twintigste januari 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner