Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Reïntegratie-instrumentenbesluit Wet REA (wijzigingen werkgeverssubsidie)[Regeling vervallen per 29-12-2005.]

Geldend van 01-01-2005 t/m 28-12-2005

Besluit van 23 december 2004 tot wijziging van het Reïntegratie-instrumentenbesluit Wet REA in verband met wijzigingen in bepalingen omtrent de werkgeverssubsidie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 juni 2004, nr. SV/R&S/04/40885;

Gelet op artikel 16, vierde lid, van de Wet op (re)integratie arbeidsgehandicapten;

De Raad van State gehoord (advies van 8 juli 2004, nr. W12.04.0276/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2004, nr. SV/dereg/04/87809;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I [Vervallen per 29-12-2005]

[Red: Wijzigt het Reïntegratie-instrumentenbesluit Wet REA.]

Artikel II. Overgangsrecht [Vervallen per 29-12-2005]

De artikelen 3 tot en met 5a en 5c zoals deze luidden voor inwerkingtreding van dit besluit, blijven van toepassing op subsidieaanvragen die zijn ingediend voor inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel III. Inwerkingtredingsbepaling [Vervallen per 29-12-2005]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 23 december 2004, houdende wijziging van enkele socialeverzekeringswetten en enige andere wetten in verband met het aanbrengen van enige vereenvoudigingen (Stb. 728) in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 december 2004

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,

A. J. de Geus

Uitgegeven dertigste december 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner