Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsbesluit formulier indiening aanvraag opneming in het centraal register buitenlandse kinderopvang

Geldend van 16-08-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 2004, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/KO/2004/87918, tot vaststelling van het formulier voor de indiening van een aanvraag tot opneming van buitenlandse kinderopvang in het centraal register buitenlandse kinderopvang

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

Als formulier voor aanvragen tot opneming van buitenlandse kinderopvang in het centraal register buitenlandse kinderopvang wordt vastgesteld het formulier dat is opgenomen als bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage ligt met ingang van inwerkingtreding van dit besluit ter inzage bij de bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Den Haag, 21 december 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

directeur Arbeidsverhoudingen

,

P.F. van Loo

Bijlagen Aanvraagformulier voor opname van een kinderopvangvoorziening in het register buitenlandse kinderopvang

Toelichting bij Aanvraagformulier voor opname van een kinderopvangvoorziening in het register buitenlandse kinderopvang
Bijlage 257577.png
Bijlage 257578.png
Bijlage 257579.png
Bijlage 257580.png
Bijlage 257581.png
Bijlage 257582.png
Bijlage 257583.png
Bijlage 257584.png
Bijlage 257585.png
Bijlage 257586.png
Bijlage 257587.png
Bijlage 257588.png
Bijlage 257589.png
Bijlage 257590.png
Bijlage 257592.png
Bijlage 257593.png
Bijlage 257594.png
Bijlage 257595.png
Bijlage 257596.png
Bijlage 257597.png
Bijlage 257598.png
Bijlage 257599.png
Bijlage 257600.png
Bijlage 257601.png
Bijlage 257602.png
Bijlage 257603.png
Bijlage 257604.png