Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Financieringsregeling rijksbijdrage Arbeidsongeschiktheidsfonds[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2005

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 december 2004, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/F&W/04/86858, houdendevaststelling van een financieringsregeling betreffende de rijksbijdrage die ten gunste komt van het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Financieringsregeling rijksbijdrage Arbeidsongeschiktheidsfonds)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1. Definities [Vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Raming [Vervallen per 01-01-2006]

Jaarlijks maakt de minister voor het volgende kalenderjaar een raming van de hoogte van de rijksbijdrage, bedoeld in artikel 76c, onderdeel h, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Artikel 3. Afdracht [Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Op de eerste dag van elk kwartaal stort de minister 25% van het op grond van artikel 2 geraamde bedrag, op de rekening-courant ten name van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bij de Minister van Financiën. De Minister kan na overleg met het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen van het op grond van de eerste volzin berekende bedrag afwijken.

  • 2 Indien de dag, bedoeld in het eerste lid, een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is, vindt afdracht plaats op de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

Artikel 4. Afrekening [Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Uiterlijk op 1 juni dient het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de afrekening over het afgelopen kalenderjaar bij de minister in.

  • 3 Op grond van de afrekening vindt voor 15 juli een betaling plaats ten gunste of ten laste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Artikel 5. Vaststelling rijksbijdrage [Vervallen per 01-01-2006]

De minister stelt jaarlijks voor 31 oktober het bedrag vast dat over het afgelopen kalenderjaar als rijksbijdrage als bedoeld in artikel 76c, onderdeel h, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, ten gunste komt van het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Artikel 6. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 7. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Financieringsregeling rijksbijdrage Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 december 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus