Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Besluit vaststelling kleur en aanduidingen bromfietsplaten[Regeling materieel uitgewerkt per 30-04-2007.][Regeling vervallen per 01-01-2014.]

Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2013

Regeling tot wijziging van de Regeling van 19 augustus 1996, nr. DGV/WJZ/V 624091 (Stcrt. 162), houdende vaststelling van de kleur van verzekeringsplaten voor bromfietsen en daarop te vermelden aanduidingen, alsmede van plaats en volgorde van deze aanduidingen

Artikel I [Vervallen per 01-01-2014]

[Red: Wijzigt Besluit vaststelling kleur en aanduidingen bromfietsplaten.]

Artikel II [Vervallen per 01-01-2014]

Verzekeringsplaten die het jaartal 2004 dragen en die voldoen aan de in artikel I genoemde regeling, zoals deze regeling luidde vóór de inwerkingtreding van de onderhavige regeling, behouden hun geldigheid tot en met 30 april 2005.

Artikel III [Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs