Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Subsidieregeling duale opleidingstrajecten onderwijsfuncties BVE-sector 2004[Regeling vervallen per 01-08-2008.]

Geldend van 28-01-2005 t/m 31-07-2008

Subsidieregeling duale opleidingstrajecten onderwijsfuncties BVE-sector 2004

Paragraaf 1. Algemeen [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-08-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister:

  de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap en, voor zover het betreft het beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving, de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit;

 • b. wet:

  de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • c. bevoegd gezag:

  het bevoegd gezag van een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, een instelling als bedoeld in artikel 1.3.3, een instelling als bedoeld in artikel 1.3.4, een instituut als bedoeld in artikel 12.3.8 en een hogeschool als bedoeld in artikel 12.3.9 van de wet, tenzij anders blijkt;

 • d. een onderwijsfunctie voor het BVE-veld:

 • e. eigen onderwijspersoneel:

  door het bevoegd gezag als docent, onderwijsassistent-BVE of instructeur-BVE benoemd personeel;

 • f. Bve Raad:

  de Bve Raad genoemd in de Kaderregeling subsidiëring Bve Raad;

 • g. de student-werknemer:

  het eigen onderwijspersoneelslid dat een duale opleiding volgt;

 • h. tekortvakken:

  economische vakken, beroepsgerichte vakken in de techniek alsmede vakken waarvan het bevoegd gezag aannemelijk maakt dat zij haar vacatures in deze vakken moeilijk kan vervullen;

 • i. didactische cursus BVE:

  een cursus gericht op het behalen van een bewijs van voldoende didactische bekwaamheid als bedoeld in de Regeling aanwijzing bewijzen van voldoende didactische bekwaamheid in de bve-sector;

 • j. loonverletkosten:

  de feitelijke loonkosten van het bevoegd gezag voor de student-werknemer voor het deel van de werktijd dat hij in het kader van een duale opleiding, als bedoeld in artikel 3, is vrijgesteld om een opleiding te volgen tot een maximum van 8 uur per week, bij een normjaar-taak van 1659 uur.

Artikel 2. Doelomschrijving [Vervallen per 01-08-2008]

Doel van de regeling is het verstrekken aan het bevoegd gezag van een tegemoetkoming in de kosten van het duaal opleiden van eigen onderwijspersoneel.

Artikel 3. Duaal opleiden [Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Van duaal opleiden van eigen onderwijspersoneel is sprake, indien eigen onderwijspersoneel:

  • a. dat door het verkrijgen van een bewijs van voldoende pedagogische bekwaamheid voldoet aan de benoembaarheidvereisten, bedoeld in artikel 4.2.1,tweede lid, van de wet, in de gelegenheid wordt gesteld een didactische cursus BVE te volgen;

  • b. in de gelegenheid wordt gesteld een opleiding tot docent voor tekortvakken te volgen en daartoe voor een deel van de overeengekomen werktijd wordt vrijgesteld;

  • c. in de gelegenheid wordt gesteld een opleiding te volgen teneinde een kwalificatie voor een onderwijsfunctie in het BVE-veld te verkrijgen en daartoe voor een deel van de overeengekomen werktijd wordt vrijgesteld.

 • 2 Van duaal opleiden voor de functie van onderwijsassistent-BVE is sprake indien eigen onderwijspersoneel door het bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld zich te kwalificeren door middel van een duaal opleidingstraject tot onderwijsassistent-BVE.

 • 3 Van duaal opleiden voor de functie van instructeur-BVE is sprake indien eigen onderwijspersoneel door het bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld zich te kwalificeren door middel van een duaal opleidingstraject tot instructeur-BVE.

Artikel 4. Subsidieplafond en criterium voor de verdeling [Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Voor de tegemoetkomingen die op grond van deze regeling worden verleend is een bedrag van maximaal €  2.800.000,- beschikbaar.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is voor de tegemoetkomingen die op grond van deze regeling worden verleend aan de agrarische opleidingscentra, bedoeld in artikel 1.3.3 van de wet, en de agrarische innovatie- en praktijkcentra, als bedoeld in artikel 1.3.4 van de wet, een bedrag beschikbaar van maximaal €  138.000,-.

 • 3 De minister verdeelt de beschikbare bedragen, bedoeld in het eerste en tweede lid, volgens de navolgende prioriteitsvolgorde:

  • a. aanvragen met betrekking tot didactische cursussen BVE,

  • b. aanvragen met betrekking tot onderwijsassistent-BVE respectievelijk instructeur-BVE,

  • c. aanvragen met betrekking tot duale opleidingstrajecten voor onderwijsfuncties in de economische en technische vakken,

  • d. aanvragen met betrekking tot duale opleidingstrajecten voor onderwijsfuncties waarvan het bevoegd gezag aannemelijk maakt dat het vacatures in deze vakken moeilijk kan vervullen,

  • e. aanvragen met betrekking tot duale opleidingstrajecten voor een kwalificatie voor een onderwijsfunctie.

 • 4 Indien het totaalbedrag van de aanvragen hoger is dan de beschikbare bedragen, bedoeld in het eerste en tweede lid, kan de minister, met inachtneming van de prioriteitsvolgorde van het derde lid, besluiten aanvragen voor een gedeelte te honoreren.

 • 5 Omtrent de verdeling van de tegemoetkoming brengt de Bve Raad advies uit. De minister besluit overeenkomstig het advies van de Bve Raad.

Artikel 5. Tegemoetkoming [Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De tegemoetkoming voor duaal opleiden, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, bestaat uit een bedrag groot €  1.200 als tegemoetkoming in de scholingskosten.

 • 2 De tegemoetkoming voor duaal opleiden, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdelen b en c, bestaat uit:

  • a. loonverletkosten, en

  • b. een bedrag groot €  1.350,- per cursusjaar als tegemoetkoming in de scholingskosten.

 • 3 De tegemoetkoming voor onderwijsassistent-BVE, bedoeld in artikel 3, tweede lid, bedraagt €  4.000,-

 • 5 De tegemoetkoming voor loonverletkosten, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, wordt verleend voor het aantal maanden van het cursusjaar 2004 - 2005 dat de student-werknemer daadwerkelijk is vrijgesteld voor het volgen van de opleiding.

 • 6 Indien het bevoegd gezag op een andere wijze subsidie ontvangt voor het duale opleidingstraject van de student-werknemer, wordt deze in mindering gebracht op de tegemoetkoming.

Artikel 6. Nadere voorwaarden [Vervallen per 01-08-2008]

Het bevoegd gezag heeft slechts aanspraak op een tegemoetkoming, indien:

 • a. de door de student-werknemer te volgen dan wel gevolgde opleiding geschikt is om een kwalificatie voor het BVE-veld te verkrijgen, en

 • b. de student-werknemer die in het jaar 2004 is gestart met de opleiding dan wel in dit kalenderjaar de opleiding vervolgt.

Artikel 7. Verplichtingen bevoegd gezag [Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Het bevoegd gezag stelt de student-werknemer in staat de opleiding te volgen.

 • 2 Het bevoegd gezag draagt de kosten van de opleiding van de student-werknemer.

 • 3 Het bevoegd gezag vraagt geen bijdrage van de student-werknemer in de kosten van de opleiding.

 • 4 Het bevoegd gezag maakt met de opleidingsinstituten van de student-werknemers in ieder geval afspraken met betrekking tot stageverplichtingen en begeleiding van de student-werknemers.

Paragraaf 2. Betaling en verantwoording [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 8. Aanspraak op tegemoetkoming en betaling [Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Het bevoegd gezag dat in 2004 aanspraak maakt op een tegemoetkoming, bedoeld in artikel 5, is het bevoegd gezag dat staat vermeld in het advies van de BVE Raad van 7 december 2004.

 • 2 De minister betaalt voor het jaar 2004 uiterlijk in december 2004 de tegemoetkoming als bestemmingsbedrag. De agrarische opleidingscentra en de agrarische innovatie- en praktijkcentra, ontvangen de vergoeding als bestemmingsbedrag in het jaar 2005.

Artikel 9. Verantwoording tegemoetkoming [Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De tegemoetkoming wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt.

 • 2 Overeenkomstig de OCenW-Richtlijnen Jaarverslaggeving wordt in de jaarrekening de aan het verslagjaar toe te rekenen tegemoetkoming herkenbaar als bate verantwoord, en de lasten binnen de daartoe bestemde posten.

 • 3 Eventuele niet uitgegeven middelen of overschotten na afloop van het project worden in de jaarrekening als schuld aan de minister opgenomen en zullen worden teruggevorderd.

 • 4 In het bestuursverslag wordt aandacht geschonken aan de resultaten van de inzet van de met deze regeling toegewezen middelen waaruit blijkt hoeveel student-werknemers een duale opleiding hebben gevolgd en eventueel hebben afgerond, het aantal uren dat de student-werknemer voor de opleiding is vrijgesteld en of de student-werknemer nog werkzaam is bij de instelling en in welke functie.

Paragraaf 3. Slotbepalingen [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 10. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Gele Katern waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2004.

Artikel 11. Citeertitel [Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling duale opleidingstrajecten onderwijsfuncties BVE-sector 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele Katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven