Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Bijdragenregeling LRD[Regeling vervallen per 02-11-2005.]

Geldend van 01-01-2005 t/m 01-11-2005

Regeling inzake de bijdragen van de gebruikers in de kosten van de landelijk raadpleegbare deelverzameling GBA (Bijdragenregeling LRD)

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 6, achtste lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 02-11-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • het Besluit GBA: het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • de LRD: de landelijk raadpleegbare deelverzameling GBA;

 • de kosten: de kosten in verband met het beheer en het gebruik van de LRD, bedoeld in artikel 4 onder g, van het Besluit GBA;

 • de gebruiker: de buitengemeentelijke afnemer of bijzondere derde als bedoeld in artikel 6, achtste lid, van het Besluit GBA;

 • de bijdrage: de bijdrage van een gebruiker in de kosten;

 • het begrote exploitatieresultaat: het verschil tussen de gezamenlijke bijdragen van de gebruikers en de geschatte kosten binnen dezelfde periode;

 • het gerealiseerde exploitatieresultaat: het verschil tussen de gefactureerde bijdragen van de gezamenlijke gebruikers en de daadwerkelijke kosten binnen dezelfde periode;

 • LRD-netwerk: het gedeelte van het netwerk, bedoeld in artikel 4 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, dat bestemd is voor de verzending en ontvangst van berichten tussen de gebruiker en de LRD;

 • bevraging: een geautomatiseerde berichtencyclus, bestaande uit de ontvangst van een vraagbericht van de gebruiker en de verzending van een antwoordbericht door de LRD, met gebruikmaking van het LRD-netwerk;

 • een jaar: een kalenderjaar;

 • de minister: de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties;

 • het agentschap BPR: het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2 [Vervallen per 02-11-2005]

De kosten in verband met het beheer en het gebruik van de LRD zijn:

 • a. de kosten van het operationeel beheer, waaronder de onderhoudskosten van de apparatuur en de programmatuur en de kosten voor de beveiliging en de kwaliteit van de gegevensverwerking in de LRD;

 • b. de kosten in verband met het berichtenverkeer tussen de basisadministraties en de LRD;

 • c. de overige organisatorische beheerkosten, waaronder de kosten voor personeel en huisvesting.

Artikel 3 [Vervallen per 02-11-2005]

 • 1 De minister begroot in oktober van elk jaar:

  • a. de kosten voor het volgende jaar;

  • b. het exploitatieresultaat van het lopende jaar, gebaseerd op het gerealiseerde exploitatieresultaat in de eerste negen maanden van het lopende jaar;

  • c. het aantal gebruikers dat in het volgende jaar de LRD zal bevragen, gebaseerd op het aantal gebruikers dat op 1 oktober van het lopende jaar op het LRD-netwerk is aangesloten;

  • d. het aantal bevragingen per gebruiker in het volgende jaar, gebaseerd op het aantal bevragingen in de eerste negen maanden van het lopende jaar;

  • e. het totaal aantal bevragingen in het volgende jaar, gebaseerd op de onder c en d genoemde aantallen gebruikers en bevragingen.

 • 2 De minister stelt in oktober van elk jaar vast:

  • a. het gerealiseerde exploitatieresultaat van het afgelopen jaar;

  • b. het aantal gebruikers dat op 1 oktober van het lopende jaar op het LRD-netwerk is aangesloten;

  • c. het aantal bevragingen in de eerste negen maanden van het lopende jaar.

Artikel 4 [Vervallen per 02-11-2005]

 • 1 De berekening van de gezamenlijke bijdragen van de gebruikers voor het volgende jaar vindt plaats op basis van:

  • a. de begrote kosten voor het volgende jaar;

  • b. het voor het lopende jaar begrote exploitatieresultaat;

  • c. het in het vorige jaar gerealiseerde exploitatieresultaat;

  • d. het voor het vorige jaar begrote exploitatieresultaat.

 • 2 Het bedrag van de gezamenlijke bijdragen van de gebruikers voor het volgende jaar wordt berekend door het bedrag, bedoeld in het eerste lid, onder a, aan te passen met het bedrag, bedoeld in het eerste lid, onder b, en het saldo van de bedragen, bedoeld in het eerste lid, onder c en d.

Artikel 5 [Vervallen per 02-11-2005]

 • 1 De bijdrage van een gebruiker voor het volgende jaar wordt vastgesteld op basis van het verwachte aantal bevragingen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder d.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, kan het verwachte aantal bevragingen van een gebruiker in het volgende jaar worden vastgesteld op basis van een uiterlijk 1 oktober van het lopende jaar ontvangen opgave van de gebruiker, waarin gemotiveerd wordt aangegeven dat het aantal bevragingen in het volgende jaar substantieel zal afwijken van het aantal bevragingen in het lopende jaar.

Artikel 6 [Vervallen per 02-11-2005]

 • 1 Voor de berekening van de bijdrage wordt een staffel gehanteerd, waarbij de gebruikers, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder c, in een klasse worden ingedeeld op basis van het verwachte aantal bevragingen per gebruiker, bedoeld in artikel 5.

 • 2 De staffel is als volgt samengesteld:

  • a. klasse A, tot 5.000 vragen per jaar;

  • b. klasse B, 5.000 tot 25.000 vragen per jaar;

  • c. klasse C, 25.000 tot 100.000 vragen per jaar;

  • d. klasse D, 100.000 vragen of meer per jaar.

 • 3 De verdeling van de gezamenlijke bijdragen van de gebruikers, bedoeld in artikel 4, tweede lid, over de verschillende klassen, wordt bepaald door het bedrag van de gezamenlijke bijdragen te delen door het verwachte totaal aantal bevragingen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder e, en de uitkomst daarvan te vermenigvuldigen met het aantal bevragingen in een klasse.

 • 4 De bijdrage per gebruiker wordt bepaald door het bedrag van de gezamenlijke bijdrage van de gebruikers in een klasse, zoals dat ingevolge het derde lid is berekend, te delen door het aantal gebruikers in die klasse.

 • 5 De minister deelt uiterlijk 1 november van elk jaar aan de gebruikers mede in welke klasse zij zijn ingedeeld en welke bijdrage per gebruiker daaraan verbonden is. Bij de mededeling is een toelichting gevoegd.

 • 6 De ingevolge het vijfde lid verschuldigde bijdrage wordt door het agentschap BPR aan de gebruiker gefactureerd in het eerste kwartaal van het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.

Artikel 7 [Vervallen per 02-11-2005]

 • 1 Bij een gebruiker die tussentijds op het LRD-netwerk aansluit, wordt het verwachte aantal bevragingen per jaar en daarmee de indeling in een klasse als bedoeld in artikel 6, voor het lopende jaar bepaald op basis van de opgave van de gebruiker zelf.

 • 2 De bijdrage voor het lopende jaar wordt berekend naar rato van het aantal maanden dat de gebruiker op het LRD-netwerk is aangesloten, waarbij de maand waarin de aansluiting heeft plaatsgevonden wordt meegeteld.

 • 3 De ingevolge het tweede lid verschuldigde bijdrage wordt door het agentschap BPR aan de gebruiker gefactureerd in het kwartaal volgend op het kwartaal waarin deze op het LRD-netwerk is aangesloten.

Artikel 8 [Vervallen per 02-11-2005]

 • 1 In afwijking van artikel 3 wordt het aantal gebruikers en het aantal bevragingen per gebruiker voor het jaar 2005 uitsluitend begroot op basis van de opgaven van de gebruikers zelf.

 • 2 In afwijking van artikel 4 wordt de berekening van de gezamenlijke bijdragen van de gebruikers voor het jaar 2005 uitsluitend gebaseerd op het bedrag van de begrote kosten voor het jaar 2005.

Artikel 9 [Vervallen per 02-11-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 10 [Vervallen per 02-11-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Bijdragenregeling LRD.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninrijksrelaties,

Th.C. de Graaf