Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Intrekkingsbesluit Subsidieregeling duurzame bedrijventerreinen[Regeling vervallen per 01-01-2009.]

Geldend van 25-12-2004 t/m 31-12-2008

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 15 december 2004, nr. WJZ 4071506, houdende intrekking van de Subsidieregeling duurzame bedrijventerreinen

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel I [Vervallen per 01-01-2009]

De Subsidieregeling duurzame bedrijventerreinen wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen om subsidie die vóór de datum van inwerkingtreding van de voorliggende regeling zijn ingediend en op subsidies die vóór de inwerkingtreding van de voorliggende regeling zijn verstrekt.

Artikel II [Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit treedt inwerking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 december 2004

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip