Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke regeling tegemoetkoming AOW-ers[Regeling vervallen per 25-09-2008.]

Geldend van 01-01-2006 t/m 24-09-2008

Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2004, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/V&V/04/86629, tot verstrekking van een financiële tegemoetkoming aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet (Tijdelijke regeling tegemoetkoming AOW-ers)

Artikel 1. Definities [Vervallen per 25-09-2008]

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Doel verstrekking financiële middelen [Vervallen per 25-09-2008]

Met de rijksbijdrage, bedoeld in artikel 6, worden de aanspraken op tegemoetkomingen van pensioengerechtigden bekostigd, die worden verstrekt in aanvulling op het ouderdomspensioen.

Artikel 3. Hoogte tegemoetkoming [Vervallen per 25-09-2008]

  • 1 De pensioengerechtigde, bedoeld in artikel 7 van de AOW, heeft voor elke maand van het jaar 2005 waarin recht op ouderdomspensioen bestaat recht op een bruto-tegemoetkoming van € 5,– per kalendermaand.

  • 2 Indien het ouderdomspensioen is toegekend in het jaar 2005 bestaat recht op de tegemoetkoming met ingang van de datum van toekenning.

Artikel 4. Tegemoetkoming en remigratie-uitkering [Vervallen per 25-09-2008]

Voor de toepassing van artikel 11 van het Besluit voorzieningen Remigratiewet wordt in het bruto-bedrag van de uitkering ingevolge de AOW niet begrepen de tegemoetkoming op grond van deze regeling.

Artikel 5. Uitvoering [Vervallen per 25-09-2008]

Deze regeling wordt uitgevoerd door de SVB.

Artikel 6. Financiering en verantwoording [Vervallen per 25-09-2008]

  • 1 In de middelen tot dekking van de uitgaven verbonden aan deze regeling wordt voorzien door een rijksbijdrage aan de SVB.

  • 4 De SVB zendt uiterlijk vóór 1 juni 2006 op basis van de jaarrekening over 2005 een overzicht van de uitgaven op grond van deze regeling ten laste van de rijksbijdrage.

  • 5 De minister stelt vóór 31 oktober 2006 de rijksbijdrage vast.

Artikel 7. Inwerkingtreding [Vervallen per 25-09-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005 en vervalt op een door de minister te bepalen tijdstip.

Artikel 8. Citeertitel [Vervallen per 25-09-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling tegemoetkoming AOW-ers.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 december 2004

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof