Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2004[Regeling vervallen per 01-01-2012.]

Geldend van 01-09-2009 t/m 31-12-2011

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2004, nr. AI/AMF/04/82845, houdende aanwijzing van de ambtenaar bevoegd tot het opleggen van bestuurlijke boetes in het kader van SZW-wetgeving (Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2004)

§ 1. Aanwijzing boeteoplegger [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 1:1 [Vervallen per 01-01-2012]

Het hoofd van de afdeling Bestuurlijke Boete van de directie Major Hazard Control van de Arbeidsinspectie wordt aangewezen als de ambtenaar bedoeld in:

Artikel 1:2 [Vervallen per 01-01-2012]

Het Hoofd van de Afdeling Bestuurlijke Boete, genoemd in artikel 1:1, is ten behoeve van de door hem opgelegde boeten bevoegd tot het nemen van de besluiten, genoemd in de artikelen 4:94, 4:96, 4:99, 4:112, 4;113, en 5:10 van de Algemene wet bestuursrecht.

§ 2. Wijziging en intrekking andere regelgeving [Vervallen per 01-01-2009]

Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2:1 [Vervallen per 01-01-2009]

Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2004 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2:2 [Vervallen per 01-01-2009]

Besluit doormandatering Arbeidsinspectie betreffende opleggen bestuurlijke boete [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2:3 [Vervallen per 01-01-2009]

Intrekking aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2:4 [Vervallen per 01-01-2009]

§ 3. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2012]

Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 3:1 [Vervallen per 01-01-2012]

  • 1 De regeling treedt, met uitzondering van artikel 1:1, aanhef en onderdeel 3, in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Citeertitel [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 3:2 [Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2004.

Deze regeling wordt met toelichting geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

Den Haag, 13 december 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus