Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling verhoging subsidieplafonds 2004 Besluit innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten[Regeling vervallen per 01-01-2009.]

Geldend van 23-12-2004 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 13 december 2004, nr. WJZ 4080458, houdende verhoging van subsidieplafonds voor het jaar 2004 krachtens het Besluit innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 7, tweede lid, en 8 van het Besluit innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen op grond van artikel 7 van het Besluit innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten, ontvangen in de periode van 5 juli 2004 tot en met 3 september 2004, wordt verhoogd tot € 30.000.000.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen op grond van artikel 8 van het Besluit innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten, ontvangen in de periode van 1 maart 2004 tot en met 30 september 2004, wordt verhoogd tot € 4.016.000.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 december 2004

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst