Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit In- en uitvoerbesluit strategische goederen (wederuitvoer van strategische goederen)[Regeling vervallen per 01-08-2008.]

Geldend van 24-12-2004 t/m 31-07-2008

Besluit van 10 december 2004, houdende de zevenentwintigste wijziging van het In- en uitvoerbesluit strategische goederen (wederuitvoer van strategische goederen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 november 2004, nr. WJZ 4065968;

Gelet op de artikelen 2a, eerste en vijfde lid, en 2b van de In- en uitvoerwet;

De Raad van State gehoord (advies van 25 november 2004, nr. W 10.04.0528/II);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 6 december 2004, nr. WJZ4076683;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I [Vervallen per 01-08-2008]

[Red: Wijzigt het In- en uitvoerbesluit strategische goederen.]

Artikel III [Vervallen per 01-08-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 december 2004

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken ,

C. E. G. van Gennip

Uitgegeven de drieëntwintigste december 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner