Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsregeling bedrag voorziening Wtz 1998 voor het jaar 2005[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 december 2004, nr. Z/M-2537589, houdende vaststelling van het bedrag van de voorziening, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998, voor het jaar 2005

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 16, tweede lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998;

Gezien het advies van de Pensioen & Verzekeringskamer van 27 oktober 2004, kenmerk Tv/2.115/2004/01185;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2006]

Het bedrag van de voorziening, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998, wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op € 831.080.200.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005 en vervalt met ingang van 1 januari 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst