Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet (subsidies 2005)[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 23-03-2005 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 december 2004, nr. Z/VU-2536258, tot wijziging van de Regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet in verband met subsidies 2005

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 1p van de Ziekenfondswet;

Besluit:

Artikel I [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de Regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet.]

Artikel II [Vervallen per 01-01-2006]

Aan ingevolge de Ziekenfondswet of Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten toegelaten uitvoeringsorganen wordt tot uiterlijk 1 januari 2006 ambtshalve subsidie verleend die bestemd is voor het verlenen van vergoedingen voor voortgezet verblijf van hun verzekerden in een ziekenhuis die geen toelating heeft voor het verlenen van zorg als bedoeld in artikel 4 tot en met 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, met toepassing van paragraaf 2.3.1 van de Regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet, zoals de paragraaf op 31 december 2004 luidde.

Artikel III [Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst