Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg[Regeling vervallen per 01-01-2007.]

Geldend van 01-05-2005 t/m 31-12-2006

Wet van 9 december 2004 tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met herziening van het overeenkomstenstelsel in de sociale ziektekostenverzekering alsmede enkele andere wijzigingen (Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het in de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten opgenomen overeenkomstenstelsel te vereenvoudigen, opdat de overeenkomsten beter toegesneden kunnen worden op de behoeften van de contractsluitende partijen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I [Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt de Ziekenfondswet.]

Artikel II [Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]

Artikel III [Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt de Wet tarieven gezondheidszorg.]

Artikel IV [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel V [Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt de Wet toelating zorginstellingen.]

Artikel VI [Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt de Ziekenfondswet.]

Artikel VII [Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]

Artikel VIII [Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel IX [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel X [Vervallen per 01-01-2007]

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet, en vervolgens na vier jaar, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de met deze wet in de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten aangebrachte wijzigingen.

Artikel XII [Vervallen per 01-01-2007]

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel XIII [Vervallen per 01-01-2007]

Deze wet wordt aangehaald als: Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 9 december 2004

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de vijfentwintigste januari 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner