Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing instantie melden afgifte afvalstoffen

Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 3 december 2004, nr. MJZ2004125791, houdende de aanwijzing van de instantie voor de melding van de afgifte van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in de artikelen 10.38, derde lid, en 10.40, eerste lid, van de Wet milieubeheer (aanwijzing instantie melden afgifte afvalstoffen)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 10.38, derde lid, en 10.40, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

Als instantie voor de melding van de afgifte van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in de artikelen 10.38, derde lid, en 10.40, eerste lid, van de Wet milieubeheer wordt aangewezen de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, gevestigd te ’s-Gravenhage.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 december 2004

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel