Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling subsidieplafond 2005 Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000[Regeling vervallen per 01-01-2009.]

Geldend van 15-12-2004 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 3 december 2004, nr. WJZ 4074730, tot vaststelling van het subsidieplafond 2005 krachtens het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 7 van het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2005 verlenen van subsidies op grond van het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000 wordt vastgesteld op € 13.100.000.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 december 2004

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip