Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

SZW-subsidieregeling financiële ondersteuning arbeidsmiddelen[Regeling vervallen per 01-01-2010.]

Geldend van 27-11-2008 t/m 31-12-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 november 2004, Directie A&G, nr. A&G/W&P/2004/77852 houdende regels met betrekking tot de financiële ondersteuning van arbeidsmiddelen (SZW-subsidieregeling financiële ondersteuning arbeidsmiddelen)

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • b. arbeidsmiddelen: arbeidsmiddelen die zijn opgenomen in bijlage I bij deze regeling;

 • c. aanschafkosten: de kostprijs van het arbeidsmiddel, verminderd met kosten die niet voor rekening van de subsidieaanvrager komen en omzetbelasting, alsmede eventuele kortingen en kosten van onderhoud en reserveonderdelen;

 • d. subsidieaanvrager: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als werkgever of als zelfstandige zonder personeel een arbeidsmiddel heeft aangeschaft voor bedrijfsmatig gebruik.

Artikel 2. Subsidieverlening [Vervallen per 01-01-2010]

De minister kan, met inachtneming van de artikelen 3 tot en met 6, op aanvraag subsidie verstrekken voor arbeidsmiddelen die door de subsidieaanvrager bedrijfsmatig worden gebruikt.

Artikel 3. Subsidiabele arbeidsmiddelen [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Er kan subsidie worden verstrekt voor de aanschafkosten van arbeidsmiddelen die op de factuurdatum zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling, mits zij in overeenstemming zijn met de bestemming voor zover aangegeven in die bijlage en bestaan uit de in die bijlage genoemde bestanddelen.

 • 2 Met arbeidsmiddelen worden gelijkgesteld arbeidsmiddelen die rechtmatig zijn geproduceerd of in de handel zijn gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie, dan wel rechtmatig zijn geproduceerd in een staat die partij is bij een overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, en die een beschermingsniveau bieden dat gelijkwaardig is aan het in deze regeling gewaarborgde niveau.

Artikel 4. Subsidieaanvraag [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De subsidieaanvrager dient een subsidieaanvraag in bij de minister. Een subsidieaanvraag heeft betrekking op één arbeidsmiddel of op meerdere identieke arbeidsmiddelen.

 • 2 Een subsidieaanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een ondertekend formulier zoals dat verkrijgbaar is bij het Agentschap SZW. De subsidieaanvraag wordt onderbouwd met een factuur en een betalingsbewijs.

 • 3 Een subsidieaanvraag door een rechtspersoon wordt ondertekend door of namens het bestuur.

 • 4 De subsidieaanvraag wordt binnen een termijn van drie maanden na de factuurdatum ingediend.

 • 5 Een subsidieaanvraag kan worden ingediend tot en met uiterlijk de dag waarop de termijn, bedoeld in het vierde lid, voor arbeidsmiddelen met een factuurdatum op uiterlijk 31 december 2008, is beëindigd.

Artikel 5. Andere subsidies of inkomsten [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Indien de subsidieaanvrager voor dezelfde arbeidsmiddelen tevens subsidie van een ander bestuursorgaan heeft aangevraagd of ontvangt, dan wel in verband daarmee van anderen inkomsten verwerft, doet hij daarvan mededeling in de aanvraag.

 • 2 Bij de subsidievaststelling worden de andere subsidies of inkomsten, bedoeld in het eerste lid, in mindering gebracht.

Artikel 6. Weigeringsgronden [Vervallen per 01-01-2010]

Geen subsidie wordt verstrekt:

 • a. indien de koopovereenkomst die strekt tot overdracht van het arbeidsmiddel waarvoor subsidie wordt aangevraagd is gesloten voor 1 januari 2005;

 • b. indien het subsidiebedrag minder dan € 250,– bedraagt;

 • c. indien het arbeidsmiddel niet nieuw is aangeschaft;

 • d. voor arbeidsmiddelen die niet in Nederland worden gebruikt;

 • e. indien het arbeidsmiddel nog niet in gebruik is genomen op het moment van de ontvangst van de subsidieaanvraag;

 • f. indien het arbeidsmiddel door de subsidieaanvrager zelf is gebouwd.

Artikel 7. Hoogte subsidiebedrag [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Het subsidiebedrag per arbeidsmiddel bedraagt maximaal 10% van de aanschafkosten, met een maximum van € 25.000,–.

 • 2 Het subsidiebedrag per subsidieaanvrager bedraagt maximaal € 50.000,– per kalenderjaar.

Artikel 8. Subsidieplafond [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De minister stelt jaarlijks voor de aanvang van een kalenderjaar een subsidieplafond vast.

 • 2 Van het subsidieplafond, bedoeld in het eerste lid, wordt jaarlijks mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

 • 3 Voor de toepassing van deze regeling is voor arbeidsmiddelen waarvan de factuurdatum is gelegen op of tussen 1 januari 2006 en 31 december 2006 ten hoogste € 4.400.000,– beschikbaar.

 • 4 Voor de toepassing van deze regeling is voor arbeidsmiddelen waarvan de factuurdatum is gelegen op of tussen 1 januari 2007 en 31 december 2007 ten hoogste € 3.400.000,– beschikbaar;

 • 5 Voor de toepassing van deze regeling is voor arbeidsmiddelen waarvan de factuurdatum is gelegen op of tussen 1 januari 2008 en 31 december 2008 ten hoogste € 1.900.000,– beschikbaar.

Artikel 9. Behandeling subsidieaanvraag [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag.

 • 2 Op een subsidieaanvraag wordt binnen een termijn van dertien weken na ontvangst van de volledige aanvraag beslist.

Artikel 10. Terugvordering [Vervallen per 01-01-2010]

Bij terugvordering van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen wordt de subsidieontvanger aansprakelijk gesteld voor de met de terugvordering verband houdende kosten. Tevens wordt in dat geval overgegaan tot het berekenen van de wettelijke rente.

Artikel 10a. Aanwijzing toezichthouders [Vervallen per 01-01-2010]

De ambtenaren van het Agentschap SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van deze regeling.

Artikel 10b. Overgangsrecht [Vervallen per 01-01-2010]

De SZW-subsidieregeling financiële ondersteuning arbeidsmiddelen, zoals die luidde op de dag voor inwerkingtreding van deze regeling, blijft van toepassing op een subsidieaanvraag met betrekking tot arbeidsmiddelen waarvan de factuurdatum is gelegen op of tussen 1 januari 2006 en 31 december 2006.

Artikel 11. Toepasselijkheid Algemene Regeling SZW-subsidies [Vervallen per 01-01-2010]

De Algemene Regeling SZW-subsidies is niet van toepassing.

Artikel 12. Wijziging Arbeidsomstandighedenregeling [Vervallen per 01-01-2010]

Paragraaf 1.6, alsmede bijlage 2, van de Arbeidsomstandighedenregeling vervallen.

Artikel 13. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: SZW-subsidieregeling financiële ondersteuning arbeidsmiddelen.

Artikel 14. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 november 2004

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Bijlage behorend bij artikel 3 [Vervallen per 01-01-2010]

Deze lijst wordt aangehaald als: Farbolijst. De in de bijlage begrepen arbeidsmiddelen die in aanmerking kunnen komen voor de regeling, dienen de aangegeven bestemming te hebben voor zover aangegeven en ten minste te bestaan uit de bestanddelen vermeld achter ‘en bestaande uit’; indien zij uit deze bestanddelen bestaan mogen de bestanddelen vermeld achter ‘(eventueel)’ daaraan worden toegevoegd.

De Farbo-lijst is afgestemd op de VAMIL-lijst. Dit komt onder meer tot uiting in overeenkomstige eisen ten aanzien van geluid en het gebruik van biologisch-afbreekbare olie. Aldus moeten arbeidsmiddelen waarvoor een beroep wordt gedaan op de regeling en waarvan het eventuele hydraulische systeem meer dan drie liter olie bevat, gevuld zijn met biologisch-afbreekbare en niet-toxische olie.

Als onvoldoende voorzorgsmaatregelen worden genomen, kan een aantal arbeidsmiddelen van de Farbo-lijst ongewenste milieu-effecten veroorzaken. Denkbaar is bijvoorbeeld dat – ter voorkoming van de blootstelling van werknemers – schadelijke stoffen worden geloosd in het oppervlaktewater of worden geëmitteerd in de buitenlucht.

Het verdient aanbeveling – alvorens men tot aanschaf van zo’n arbeidsmiddel overgaat – eerst contact op te nemen met de gemeentelijke of provinciale milieudienst.

De arbeidsmiddelen dienen, overeenkomstig de daarvoor geldende EGrichtlijnen, vergezeld te zijn van een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een Nederlandstalige inhoudsopgave van de gebruiksaanwijzing. Deze verplichting geldt niet voor de arbeidsmiddelen met de nummers F120, F128 en F233.

Categorie-indeling [Vervallen per 01-01-2010]

De arbeidsmiddelen op deze lijst zijn ingedeeld in de volgende categorieën:

S. Investeringen ter voorkoming dan wel vermindering van de blootstelling

aan toxische en andere stoffen.

L. Investeringen ter voorkoming dan wel vermindering van de blootstelling

aan lawaai.

F. Investeringen ter voorkoming dan wel vermindering van de fysieke belasting.

Diverse op de lijst voorkomende arbeidsmiddelen bieden meer dan één arbovoordeel. In die gevallen is het arbeidsmiddel toegedeeld aan één van de hiervoor genoemde categorieën.

Arbeidsmiddelen [Vervallen per 01-01-2010]

1. Investeringen ter voorkoming/vermindering van de blootstelling aan toxische en andere stoffen [Vervallen per 01-01-2010]

S 080 Inwendig tankreinigingssysteem

bestemd voor: het zonder toxische blootstelling inwendig reinigen van tanks met vaste opstelling.

bestaande uit:

 • toevoerpomp met filter;

 • tankwasmachine;

 • roterende spuitkop.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

S 081 UV-droger

bestemd voor: het voorkómen van blootstelling aan toxische oplosmiddelen bij het drogen van grafische UV-inkt.

bestaande uit:

 • UV-lamp(en);

 • doorvoersysteem met koeling en afzuiging;

 • (eventueel) losse UV-unit voor plaatsing in bestaande warme luchtdroger.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

S 087 Spuitinstallatie t.b.v. (voor)behandeling van wanden en plafonds

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden zonder perslucht (voor)behandelen van wanden en plafonds,

bestaande uit:

 • elektrisch/hydraulisch aangedreven pomp;

 • hogedrukslang;

 • luchtloos spuitpistool;

 • (eventueel) mengkuip met roerwerk;

 • (eventueel) container.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

S 088 Reinigingsrobot voor de veehouderij

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden reinigen van stallen door een voorgeprogrammeerde robot.

bestaande uit:

 • elektrisch aangedreven onderstel op wielen;

 • automatisch bediende spuitlans;

 • slanghaspel met hogedrukslang;

 • PLC-besturing met joystick;

 • Accu.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

S089 Olie- of vetloze friteuse met roterende mand

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden bereiden van frituurwaren zonder frituurvet of -olie

bestaande uit:

 • Hete lucht oven of droge hete stoom oven

 • Horizontaal roterende frituurmand met railsysteem

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

S091 Mobiel kokend heetwater hogedrukreiniger

bestemd voor: het zonder schadelijke stoffen reinigen van puien (bijvoorbeeld graffiti verwijderen e.d.).

bestaande uit:

 • aanhanger met hogedruk pomp;

 • dieselmotor met traploze toeren en drukregeling;

 • hogedruk verwarmingsspiraal met diesel olie brander;

 • spuitlans met nozzle die kokend heetwater uitstroom (100°C, geen stoom) garandeert;

 • draadloze afstandsbediening t.b.v. alle functies;

 • watervoorraadtank;

 • slanghaspels.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

S092 Stofafzuiging op een asfaltfreesmachine

bestemd voor: het met geringe stofbelasting frezen van een asfaltwegdek

bestaande uit:

 • hydraulisch aangedreven direct aan freesmachine gekoppelde stofafzuigventilator;

 • stofdichte omkasting rondom frees;

 • stofdichte omkasting rondom afvoertransportband;

 • slangverbinding tussen freesomkasting, stofafzuigventilator en afvoertransportband;

N.b. Asfaltfreesmachines komen niet voor subsidie in aanmerking;

N.b. Transportbanden komen niet voor subsidie in aanmerking.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

S 093 Langbandschuurmachine voor metalen werkstukken

Bestemd voor: Het met een laag geluid- en trillingsniveau en stofafzuiging, schuren van metalen werkstukken.

Bestaande uit:

 • Driehoekig frame met twee achterelkaar liggende schuurbanden;

 • In hoogte verstelbare werktafel;

 • aandrukgereedschap door middel van hefboom;

 • aansluiting op stofafzuiging;

Het geluidsdrukniveau (Lp) van de machine, gemeten op de bedieningsplaats volgens het meetprotocol NEN 3418, bedraagt maximaal 85 dB(A).

N.b. de stofafzuiginstallatie komt niet in aanmerking voor subsidie.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

2. Investeringen ter voorkoming/vermindering van de blootstelling aan lawaai [Vervallen per 01-01-2010]

L 015 Geluidsarme resthoutverkleiningsmachine

bestemd voor: met een acceptabel geluidsniveau verspanen van houtafval,

bestaande uit:

 • hydraulisch aggregaat;

 • uitwisselbare messen;

 • elastisch opgehangen motor;

 • overbelasting beveiliging;

 • schakelkast;

 • uitwisselbare zeef;

 • schuiver;

 • stofafzuigvoorziening.

Het geluidsdrukniveau (Lp) van de machine, gemeten op de bedieningsplaats volgens het meetprotocol NEN 3418, bedraagt maximaal 75 dB(A).

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

L 016 Geluid- en trillingsarm vibrerend heisysteem

bestemd voor: met een laag geluid- en trillingsniveau het aanbrengen in de grond van heipalen,

bestaande uit:

 • hydraulisch trilsysteem;

 • binnenbuis met voorraadkamer;

 • buitenbuis;

N.b. Heikraan komt niet in aanmerking voor subsidie.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

L 017 Geluidsarme diesel- of lpg heftruck

bestemd voor: met een laag geluid- en trillingsniveau bedienen van een diesel- of lpg vorkheftruck.

bestaande uit:

 • dubbelwandige en/of compleet omkapselde cabine met geluidsisolatie;

 • trilling- en uitlaatdemping, zodanig uitgevoerd dat het geluidsdrukniveau volgens NEN 3418 op de bedieningsplaats bij vollast gemeten aantoonbaar op of onder 71 dB(A) uitkomt (bij onbegrensde toeren volgens fabrieksopgave motor);

 • drie-weg katalysator (lpg) of katalysator met roetfilter (diesel);

 • (eventueel) cabinekoeling.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

3. Investeringen ter voorkoming/vermindering van de blootstelling aan fysieke belasting [Vervallen per 01-01-2010]

F 002 Verstelbare behandeltafel voor personen of dieren

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting behandelen van personen of dieren.

bestaande uit:

 • onderstel;

 • werkblad;

 • verstelinrichting met bedieningsorgaan;

en ten minste één van de volgende mechanismen:

 • elektrische aandrijving;

 • hydraulische aandrijving;

 • gasveersysteem;

 • schroefspindels met slinger.

 • pneumatische aandrijving;

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 044 Elektrisch verstelbare aankleedtafel

bestemd voor: het in een goede houding verzorgen van kleuters en peuters,

bestaande uit:

 • in hoogte verstelbaar tafelblad;

 • hefinrichting met elektromotor;

 • veiligheidsvoorzieningen;

 • (eventueel) ombouw/aanbouw;

 • (eventueel) traplade;

 • (eventueel) wasbak;

 • (eventueel) babybad.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 120 Hoogslaper/stapelbed

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting in bed leggen van kinderen,

bestaande uit:

 • hoogslaper/stapelbed;

 • (eventueel) wegschuifbare of wegklapbare zijkant;

 • (eventueel) dakje;

 • (eventueel) ladder.

F 128 Hoge box

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting in de box leggen of uit de box nemen van kinderen,

bestaande uit:

 • box met aangepaste hoge bodem en beperkte diepte;

 • (eventueel) wegschuifbare of wegklapbare zijkant.

F 233 Bank/tafelcombinatie voor kinderverzorging

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting verzorgen van aan een tafel zittende kinderen,

bestaande uit:

 • tafels op volwassen-hoogte;

 • bankelementen op volwassen-hoogte;

 • accessoires (kinderzitjes, verbindingselementen, opstapje, wielenset).

F 302 Trappen-transportrobot

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting transporteren van lasten op trappen bij het bezorgen van witgoed, vaten, kratten, dozen e.d...

bestaande uit:

 • metalen frame;

 • geremde wielen en/of rubberen rupsbanden

 • draagplateau;

 • elektrische aandrijving;

 • handgrepen met elektrische bediening;

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 309 Verrijdbare snoeimachine

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting snoeien van laagstaande gewassen,

bestaande uit:

 • onderstel op wielen;

 • door motor aangedreven snoeischaar;

 • (eventueel) afvalverzamelaar met container;

 • hoogteverstelinrichting met handbediende draaispindel of elektrische aandrijving.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 310 Eenschijfsvloerreinigingsmachine

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting reinigen van vloeren,

bestaande uit:

 • onderstel op wielen;

 • traploos verstelbare steel;

 • schrobsysteem;

 • ergonomisch gevormd handgreep met bediening;

 • (eventueel) zuigaggregaat;

 • (eventueel) spray-apparaat en/of schuimcompressor.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 313 Elektrisch aangedreven postkar

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting transporteren van interne post,

bestaande uit:

 • elektrische aandrijving;

 • elektronische besturing;

 • verrijdbaar frame;

 • (eventueel) accessoires;

 • accu(‘s).

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 317 Spinaziemaaier

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting maaien van spinazie en wegleggen in een krat,

bestaande uit:

 • zelfrijdend onderstel op rupsbanden;

 • in hoogte hydraulisch verstelbare lintzaag of roterende messen;

 • opvoerband;

 • krattenplateau;

 • (eventueel) weer- en windbescherming;

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 318 Lepels met rollen voor een heftruck

bestemd voor: vermindering fysieke belasting (stapelen lasten) bij het transport van goederen,

bestaande uit:

 • twee scharnierende opzetstukken voor bevestiging aan de heftruck;

 • lepels met rollen.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 325 Glaslattenzaag/boorautomaat

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting zagen en boren in glaslatten met automatische af- en aanvoer,

bestaande uit:

 • zaagmachine;

 • boormachine;

 • oplegtafel met transportbanden;

 • transportband met meenemer voor transport boorunit;

 • pneumatische aanslag;

 • afvoertafel met transportbanden;

 • besturingsunit voor het bepalen van de steekmaat.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 326 Hijs- en kantelunit voor deuren en kozijnen

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting hijsen en kantelen van deuren en kozijnen,

bestaande uit:

 • verrijdbare wagens;

 • opbouw;

 • pneumatische hefinrichting;

 • op voetstuk geplaatste uitschuifbare mast en giek;

 • handlier;

 • (eventueel) afstandsteunen;

 • (eventueel) laddersteunen;

 • (eventueel) goothaken;

 • (eventueel) optrekinrichting.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 338 (Her)bestratingsmachine

bestemd voor: h et met geringe fysieke inspanning leggen van bestratingen inclusief het schoonmaken en sorteren van straatstenen,

bestaande uit:

 • zelfrijdende onderwagen op rubberen rupsbanden;

 • aandrijfeenheid;

 • schoonmaak- en sorteerinrichting;

 • stortbak;

 • instelbare keperbalk;

 • vacuüm hef- en plaatsingsysteem.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 339 Melkcarrousel opstelling

bestemd voor: het met verminderde fysieke belasting melken van vee,

bestaande uit:

 • op werkhoogte geplaatst draaiplateau;

 • hydraulische of elektrische aandrijving;

 • staanplaats met halsbeugels voor het vee;

 • vacuümpomp en melkpomp;

 • melkmeters met automatische afname;

 • pulsatoren;

 • (eventueel) krachtvoerdoseerinstallatie.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 342 Gedenksteenmobiel

bestemd voor: het verminderen van fysieke belasting bij het transport en positioneren van gedenkstenen,

bestaande uit:

 • smalspoor tractor;

 • frame met lastdrager;

 • hefkraan.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 347 Brancard voor dieren.

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning vervoeren van veterinaire patiënten,

bestaande uit:

– in hoogte verstelbare en verrijdbare mobiele tafel.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 348 In hoogte verstelbare wastafelcombinatie

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning behandelen van rolstoelpatiënten en minder valide patiënten,

bestaande uit:

 • Hoog-laag frame, elektrisch aangedreven;

 • wastafel;

 • kraan;

 • spiegel;

 • planchet;

 • afvoer.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 349 Automatisch uitgiftestation voor medicijnen

bestemd voor: voor het met geringe fysieke inspanning automatisch uitgeven van medicijnen en het transporteren hiervan naar de balie in een apotheek,

bestaande uit:

 • kast;

 • dispenser;

 • interface;

 • barcode scanner(s);

 • transportsysteem vanuit kast naar uitgiftepunt;

 • (eventueel) automatische vulmodule.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 350 Automatische voermengwagen aan rails

bestemd voor: voor het met geringe fysieke inspanning automatisch mengen en voeren van vee in een ligbox of stal,

bestaande uit:

 • voermenger;

 • elektrisch en/of hydraulisch aangedreven voeruitgifte wagen hangend aan rails;

 • bijbehorend hangend railsysteem;

 • (eventueel) vulapparaat;

 • (eventueel) accu’s;

 • (eventueel) acculader;

(Exclusief voerkeuken met voorraadbunkers en silo’s.)

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 351 Afstaartmachine voor bol- en knolgewassen

bestemd voor: voor het met geringe fysieke inspanning automatisch inkorten of verwijderen van staarten en/of wortelpruiken van bol- en knolgewassen zoals uien, bieten, radijs en bloembollen.

bestaande uit:

 • frame met automatische gewasdoorvoer;

 • geluidsomkasting rondom het gehele frame met gewasdoorvoer;

 • snij-inrichting;

 • afvaltransport-inrichting tot buitenkant van het frame;

 • (eventueel) stofafzuiging.

N.b. Aan- en afvoerbanden komen niet in aanmerking.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 352 Knielende vrachtwagen

bestemd voor: voor het met geringe fysieke inspanning laden en lossen vrachtwagen.

bestaande uit:

 • tot op wegniveau in laagte verstelbaar chassis en laadruimte;

 • cabine;

 • vrachtwagenmotor zonder cardanas;

 • dieselelektrische wielaandrijving.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 355 Radiografisch bestuurbare grasmaaier.

bestemd voor: voor het met geringe fysieke inspanning grasmaaien van schuine bermen en taluds.

bestaande uit:

 • onderstel met hydrostatische vierwielaandrijving;

 • radiografische besturing;

 • maaiunit.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 357 Bedrijfsauto met containerliftsysteem

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning laden en lossen van bedrijfsauto’s tot met containerliftsysteem die bestuurd mag worden met rijbewijs B (geen afvalcontainers).

bestaand uit:

 • bedrijfsauto tot 3500 kg;

 • verticaal liftsysteem;

 • tot op wegniveau in laagte verstelbare container;

 • geen drempel tussen containerlaadvloer en wegniveau bij de laagste verticale containerstand;

 • (eventueel) losbare container aan/van bedrijfsauto;

N.b. Maximaal één container per bedrijfsauto komt in aanmerking.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 359 Elektrisch aangedreven vliegtuigtrap

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting afkoppelen en in hoogte verstellen van een vliegtuigtrap in de laatste meter naar een vliegtuig.

bestaande uit:

 • verrijdbare vliegtuigtrap;

 • aandrijfas met elektromagnetische ontkoppelingsfunctie;

 • elektrohydraulische lift;

 • bedieningspaneel in handgreep aan vliegtuigzijde.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F360 Hetelucht bitumen-lasautomaat

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting in staande houding lassen van bitumen dakbedekking.

bestaande uit:

 • elektrisch aangedreven rijautomaat met aandrukrollen;

 • elektrische hete lucht föhn;

 • tot in rechte stahouding verstelbare geleidestang met handvaten.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F361 Hulpkar voor keukenmontage

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting monteren van keukenkasten en –bladen.

bestaande uit:

 • verrijdbaar voetframe met geremde zwenkwielen;

 • verstelbare hefkolom(men);

 • (eventueel) verwisselbaar draagplateau;

 • (eventueel) verwisselbare montagearm met hijsoog;

 • (eventueel) verwisselbare roltafel.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 362 Vrachtwagen met in delen verstelbare laadvloer

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning laden en lossen van een vrachtwagen.

bestaande uit:

 • tot op wegniveau drempelloos in laagte verstelbare laadruimtevloerdelen;

 • cabine.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 363 Elektrisch verstelbare kapperswasunit

bestemd voor: het op goede werkhoogte wassen en behandelen van haar.

bestaande uit:

 • elektrisch apart in hoogte verstelbare wasspoelbak;

 • elektrisch apart in hoogte verstelbare stoel.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F364 Mestschuifrobot

bestemd voor : het zonder fysieke belasting schuiven van mest in roosters in stallen.

bestaande uit:

 • zelfrijdende onderstel;

 • accu aandrijving;

 • verwisselbare mestschuif;

 • route programmeer module;

 • ingebouwde navigatie systeem;

 • elektrisch oplader/laadpunt.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F365 Armondersteuning met armgewicht-compensatie

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting uitvoeren van werkzaamheden waarbij het gewicht van de arm gecompenseerd wordt.

bestaande uit:

 • op stoelen en rolstoelen monteerbaar lichtgewicht frame;

 • armsteun mechanisme;

 • instelbare armlegger;

 • traploos instelbare armgewicht-compensatie.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F366 Elektrisch/hydraulische casco markttrailer

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting rangeren, betreden en laden/lossen van markttrailers voor de ambulante handel.

bestaande uit:

 • onderstel op wielen;

 • tot grondniveau in laagte verstelbare chassis/vloer;

 • (eventueel) dissel met elektrisch aangedreven rangeersysteem;

 • (eventueel) elektrisch aangedreven luifeldak;

N.b. Uitsluitend casco markttrailer exclusief inbouwapparatuur e.d. komt in aanmerking.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F367 Verrijdbare magazijntrap met elektrisch tilplatform

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting verrichten van magazijnwerkzaamheden voor lasten tot 60 kg.

bestaande uit:

 • vaste trap op wielen (niet inklapbaar);

 • vast staplateau met valbeveiliging;

 • wegrijdbeveiliging;

 • langs de voorzijde elektrisch aangedreven tilplatform met accu;

 • (eventueel) acculader.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 370 Verzorgings-staplateau

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting op juiste werkhoogte verzorgen van patiënten/cliënten, zoals: luier wisselen, wasbeurt geven, deels aankleden en stuit-verzoging.

bestaande uit:

 • verrijdbaar onderstel met geremde wielen;

 • elektrisch tot op werkhoogte verstelbaar sta-plateau;

 • hekwerk met houvast voor patiënten/cliënten;

 • elektrische bediening;

 • accu;

 • (eventueel) accu-oplader;

 • (eventueel) apart zitje.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 372 Volautomatische Deense karren demonteermachine

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting demonteren van Deense karren In de tuinbouw sector (exclusief transportsystemen en -banen).

bestaande uit:

 • opstaande frame constructie;

 • inrijgedeelte Deense kar;

 • pneumatisch vulbare verticale transportklemband;

 • platenverzamelaar;

 • uitrijgedeelte kar met gedemonteerde platen.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 373 Volautomatische Deense karren opbouwmachine

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting opbouwen van Deense karren In de tuinbouw sector (exclusief transportsystemen en –banen).

bestaande uit:

 • opstaande frame constructie;

 • inrijgedeelte kar met gedemonteerde platen;

 • pneumatisch vulbare verticale transportklemband;

 • platen richtunit;

 • opbouw- en uitrijgedeelte Deense kar.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F374 Draagbaar borstcompressor reanimatiesysteem

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting uitvoeren van reanimatie op patiënten.

bestaande uit:

 • ligplatform met handvaten;

 • hartmassagekussen met klittenband bevestiging;

 • lijfband;

 • elektroventilator;

 • accu;

 • (eventueel) acculader.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F376 Mobiel wegafzettingssysteem

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting plaatsen van wegafzetting en andreasmatten.

bestaande uit:

 • vrachtwagen integraal voorzien van oppak-/afzetsysteem (geen oplegger);

 • twee afneembare wegafzettingen (skids) aan boord;

 • andreasmat plaatser onder vrachtwagen met draaiende plaats- en opneemlepels;

 • camera bewaking achter en onder de vrachtwagen.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F377 Elektrische vorkheftruck met draaibare cabine

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting bedienen van een heftruck.

bestaande uit:

 • elektrische vorkheftruck met volledig gesloten en draaibare cabine met tenminste 180º draaibereik;

 • met de cabine meedraaiende stoel en besturingselementen.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F378 Vacuümhef/kantelkar voor raamkozijnen

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting verplaatsen van raamkozijnen.

bestaande uit:

 • handaangedreven verrijdbaar frame;

 • duw- en trekhandvaten;

 • pneumatische hefinrichting met zuignappen;

 • pneumatische kantelinrichting.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F379 Automatische kitmachine voor raamkozijnen

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting het kitten van raamkozijnen.

bestaande uit:

 • frame met aangedreven lopende band;

 • elektronisch gestuurde automatische kitspuitkoppen;

 • (eventueel) laad- en losstation;

N.b. Transportbanden voor- en na kitmachine komen niet in aanmerking.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F380 Aluminium vouwwand voor vrachtwagens

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting openen en sluiten van een oplegger bij het laden en lossen.

bestaande uit:

 • zijzeil verbonden aan onderling verbonden scharnierend verticale aluminium panelen;

 • aanhaakprofiel aan voorzijde aanhanger;

 • opwindkastje aan achterzijde aanhanger;

N.b. Uitsluitend systemen zonder tweede laadvloer komen in aanmerking;

N.b. Vrachtwagen en oplegger komen niet voor subsidie in aanmerking;

N.b. Maximaal investeringsbedrag € 44.000,- per systeem per oplegger.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F381 Ergonomische vrachtwagen laadbrug

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting in- en uitrijden van vrachtwagenopleggers op een laad- en losperron.

bestaande uit:

 • hydraulisch hefbare laadbrug;

 • automatisch aan vrachtwagenvloer aanpassend drempelvrije scharnierlip op uiteinde laadbrug;

 • geïntegreerde kunststof demping aan achterscharnier laadbrug.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F382 Draaiplateau potplanten-inhoesmachine

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting inhoezen van potplanten.

bestaande uit:

 • vierkant draai-inhoesplateau met stalen pottrechters aan kopse zijden (per zijde een handeling);

 • hoesinvoerpennen met geleiding;

 • automatische hoesvoorziening op pottrechters;

 • potplanten oppak- en deponeermechanisme;

 • gehoesde potplant deponeer- en traymechanisme;

N.b. Aan- en afvoerbanden komen niet in aanmerking.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F383 Potplanten traylift en karbelader

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting beladen van plantkarren met potplanten gevulde trays.

bestaande uit:

 • opstaand frame met liftgeleiding;

 • op- en neergaande eindstuk invoerband met mechanische trayafduwrail;

 • (eventueel) traydraaiunit;

N.b. Aan- en afvoerbanen komen niet in aanmerking.

N.b. Bufferbanen komen niet in aanmerking.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F384 Doseermachine met opvoerpomp voor deegproducten

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting overhevelen en doseren van diverse (deeg)producten bij handmatige productverwerking.

bestaande uit:

 • in hoogte verstelbaar onderstel op wielen;

 • pneumatische doseermachine met vultrechter met veiligheidsgril;

 • doseerkop en/of doseerpistool;

 • voetpedaalbediening;

 • pneumatische hevelmachine met opvoerpomp;

 • verrijdbaar onderstel met kantelbare opvoerbuis.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F385 Vorkheftruck met lpg installatie uitgevoerd met uitzwenkbare en verticaal neerklapbare gasflesbeugel

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting verwisselen van een lpg tank op een heftruck met verbrandingsmotor uitgevoerd met een lpg installatie.

bestaande uit:

 • vorkheftruck met verbrandingsmotor en lpg installatie;

 • horizontaal uitzwenkbare en verticaal neerklapbare gasflesbeugel met gasveer en spanband;

 • drie-weg katalysator.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F386 Rolstoel snelkoppelsysteem voor bustaxi’s

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting veilig vastzetten van rolstoelen en rolstoelgebruikers in bustaxi’s.

bestaande uit:

 • vlakke antislip vloer zonder obstakels en zonder losse delen;

 • r ailsysteem in laadvloer;

 • zelfspannende vloerspanbanden met in de vloer geïntegreerde vastzetsysytemen;

 • e lektronische (ont)grendelingsbediening in dashboard en hemel van voertuig;

 • z ijwaarts wegklapbare en verplaatsbare vouwstoelen met snelontgrendeling;

 • g ordels uit zijwand en hemel van voertuig met rolstoelplaats (ont)grendeling;

 • d riepuntsgordels met in de vloer geïntegreerde vastzetsystemen;

N .b. Voertuig komt niet in aanmerking voor subsidie.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F387 Elektrische rollenverplaatser (handkar)

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting over de werkvloer rollen van producten.

bestaande uit:

 • handkar met stuurstang, handgreep en inschakelknop;

 • accu aangedreven duwmechanisme met twee rollen;

 • accu met lader.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F388 Elektrische duwverplaatser (handkar)

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting over de werkvloer duwen van producten.

bestaande uit:

 • handkar met stuurstang, handgreep en inschakelknop;

 • accu aangedreven duwmechanisme met duwprofiel;

 • accu met lader.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

lader.

F389 Mechanische montagewerkplek

bestemd voor: het in de sociale werkvoorziening met geringe fysieke belasting aan- en afvoeren en bewerken van zware onderdelen.

bestaande uit:

 • tafelframe;

 • transportband;

 • pneumatisch handgereedschap met balansarm;

 • hefboom montage mechanismen .

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F390 Digitale postsorteerkast

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting handmatig sorteren van poststukken.

bestaande uit:

 • tweedelige zijwaarts scharnierende postsorteerkast met vakverdeling;

 • digitaal aangestuurde displays op sorteervakken .

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F391 Elektrisch en/of hydraulisch hefbare ambulancebrancard

Bestemd voor: Het met geringe fysieke belasting in hoogte heffen van een verrijdbare brancard met patiënt in de ambulance.

Bestaande uit:

 • verrijdbare ambulancebrancard

 • elektrisch en/of hydraulisch bediende hefinrichting

 • (eventueel) accu’s

 • (eventueel) acculader

N.B. ambulancevoertuig komt niet in aanmerking voor subsidie.

N.B. aan of op de brancard geplaatste of gemonteerde medische apparatuur en couveuses komen niet in aanmerking voor subsidie.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

Bijlage II. , behorend bij artikel 4, tweede lid [Vervallen per 01-01-2006]