Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling verzilvering formatierekeneenheden schooljaar 2005 - 2006[Regeling vervallen per 01-08-2006.]

Geldend van 01-08-2005 t/m 31-07-2006

Regeling verzilvering formatierekeneenheden schooljaar 2005 - 2006

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op artikel 123, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 120, derde lid, van de Wet op de expertisecentra en artikel 25, tweede lid, onderdeel d, van het Besluit RVC’s, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging;

Besluit

Artikel 1. Geldswaarde formatierekeneenheden [Vervallen per 01-08-2006]

  • 1 De geldswaarde per formatierekeneenheid bedoeld in artikel 123, tweede lid, onderdeel e en f, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 120, tweede lid, onderdeel d, van de Wet op de expertisecentra en artikel 25, tweede lid, onderdeel d, van het Besluit RVC’s, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging bedraagt voor het schooljaar 2005 - 2006 €  211,80.

  • 2 Indien sprake is van verzilvering ten behoeve van spaarverlof of verzilvering ten behoeve van meerwerk verricht voor een onbelaste verstrekking of vergoeding bedraagt de geldswaarde bedoeld in het eerste lid in het schooljaar 2005 - 2006 €  260,64

Artikel 2. Symbiose-onderwijs [Vervallen per 01-08-2006]

Bij verzilvering van formatierekeneenheden in verband met symbiose-onderwijs wordt het door het bevoegd gezag hiervoor opgegeven aantal te verzilveren formatierekeneenheden verhoogd met 28% en vervolgens rekenkundig afgerond op een geheel getal.

Artikel 3. Inzet vo-leraren voor praktijkonderwijs. [Vervallen per 01-08-2006]

Bij verzilvering van formatierekeneenheden door een school voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging in verband met de berekening van de vergoeding van de werkzaamheden van een leraar van een andere school voor voortgezet onderwijs, wordt het door het bevoegd gezag hiervoor opgegeven aantal te verzilveren formatierekeneenheden verhoogd met 28% en vervolgens rekenkundig afgerond op een geheel getal.

Artikel 4. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2005 en geldt tot en met 31 juli 2006 met dien verstande dat zij na die datum van toepassing blijft op bezwaar- en beroepschriften die op die datum in behandeling zijn, dan wel binnen de daarvoor geldende termijn zijn ingediend en met dien verstande dat zij op de afrekening van vergoedingen over het tijdvak van 1 augustus 2005 tot en met 31 juli 2006 en de bezwaarschriften en beroepschriften die daarover worden ingediend van toepassing blijft.

Artikel 5. Citeertitel [Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verzilvering formatierekeneenheden schooljaar 2005 - 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele Katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven