Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit uitvoering EG-richtlijn nationale emissieplafonds

Geldend van 18-11-2017 t/m heden

Besluit van 15 november 2004, houdende uitvoering van de EG-richtlijn nationale emissieplafonds (Besluit uitvoering EG-richtlijn nationale emissieplafonds)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 5 juli 2004, nr. MJZ2004065790, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op richtlijn nr. 2001/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2001 inzake nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen (PbEG L 309) en artikel 59, eerste lid, van de Wet inzake de luchtverontreiniging;

De Raad van State gehoord (advies van 29 juli 2004, nr. W08.04.0325/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 9 november 2004, nr. MJZ2004112441, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder nec-richtlijn: richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de vermindering van nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2001/81/EG (PbEU L344).

Artikel 2

  • 1 Onze Minister draagt zorg voor de uitvoering van de verplichtingen tot het opstellen en actualiseren van inventarissen en prognoses als bedoeld in artikel 8, eerste tot en met het vierde lid, en de monitoring, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de nec-richtlijn.

  • 2 Het opstellen en actualiseren van de inventarissen en prognoses en de monitoring geschieden overeenkomstig bijlage IV respectievelijk bijlage V bij de nec-richtlijn.

  • 3 Een wijziging van artikel 8, eerste tot en met vierde lid, en artikel 9, eerste lid, van de nec-richtlijn gaat voor de toepassing van het eerste lid gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

  • 4 Een wijziging van bijlage IV en bijlage V bij de nec-richtlijn gaat voor de toepassing van het tweede lid gelden met ingang van de dag waarop aan de desbetreffende wijziging uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

Artikel 3

Onze Minister draagt zorg voor de uitvoering van de verplichtingen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede en vierde lid, van de nec-richtlijn.

Artikel 4

Indien het bij koninklijke boodschap van 7 februari 2004 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet inzake de luchtverontreiniging (uitvoering EG-richtlijn nationale emissieplafonds) (Kamerstukken 29 422) nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treedt dit besluit op hetzelfde tijdstip in werking.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitvoering EG-richtlijn nationale emissieplafonds.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 november 2004

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,

S. M. Dekker

Uitgegeven de dertigste november 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner