Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening HPA bestrijding valse meeldauw bij uien 2004[Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 15-04-2007 t/m 31-12-2014

Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 11 november 2004 houdende regels over het beperken van de schimmelziekte valse meeldauw bij uien (verordening HPA bestrijding valse meeldauw bij uien 2004)

Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;

Gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid en 106 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 3, 17 en 18 van het Instellingsbesluit Akkerbouwproductschappen;

Gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening verstaat onder:

a.

hoofdproductschap

:

Hoofdproductschap Akkerbouw;

b.

dagelijks bestuur

:

dagelijks bestuur van het hoofdproductschap;

c.

voorzitter

:

voorzitter van het hoofdproductschap;

d.

secretaris

:

secretaris van het hoofdproductschap die belast is met teeltaangelegenheden;

e.

commissie

:

Commissie Teeltaangelegenheden;

f.

ondernemer

:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld;

g.

uien

:

zaaiuien, eerste- en tweedejaars plantuien en winteruien;

h.

valse meeldauw

:

de schimmelziekte Peronospora destructor;

i.

bestuur

:

bestuur van het hoofdproductschap

§ 2. Verbodsbepalingen [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Het is de ondernemer verboden na 15 april van enig jaar niet-uitgeplante uien of afval van uien aanwezig te hebben waarop groene delen voor komen, zonder op deze uien een zodanige afdekking aan te brengen dat groene delen niet boven deze afdekking kunnen voor komen.

  • 2 Het is de ondernemer verboden om zich van niet-uitgeplante uien of afval van uien te ontdoen, tenzij hij zodanige maatregelen heeft getroffen dat zich aan deze niet- uitgeplante uien of afval van uien geen groene delen kunnen ontwikkelen.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2015]

Het is de ondernemer verboden om in een perceel waarop uien geteeld worden, een aantasting van valse meeldauw te hebben, die als volgt omschreven is:

  • a. een groep min of meer aaneengesloten, zichtbaar door valse meeldauw aangetaste uienplanten waarvan, binnen een oppervlakte van 20 m2, minimaal 3000 blaadjes zijn aangetast door vitale valse meeldauw of

  • b. verspreid aangetaste uienplanten waarvan, binnen een oppervlakte van 100 m2, minimaal 8000 blaadjes zijn aangetast door vitale valse meeldauw;

§ 3. Overige bepalingen [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Het bestuur kan bij besluit, gehoord de commissie, vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften stellen.

  • 2 Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt bekend gemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.

  • 3 De secretaris is namens het bestuur bevoegd op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing te verlenen van het bepaalde in de artikelen 2 en 3 en daarbij nadere voorschriften vast te stellen.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2015]

Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2 en 3, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in de ondernemingen waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld, plegen te worden verricht.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2015]

Overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden aangewezen als feiten waarvoor een tuchtrechtelijke maatregel kan worden opgelegd.

§ 4. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening HPA bestrijding valse meeldauw bij uien 2004.

Den Haag, 11 november 2004

Th.A.M. Meijer

voorzitter

R.J.M. ten Berge

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 3 februari 2005.