Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit IWC[Regeling vervallen per 01-11-2008.]

Geldend van 01-11-2004 t/m 31-10-2008

Instellingsbesluit IWC

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-11-2008]

Er is een Interdepartementale Werkgroep Contracten (IWC).

Artikel 2 [Vervallen per 01-11-2008]

De Interdepartementale Werkgroep Contracten vervult de functie van platform voor de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van overheidscontracten en is belast met het ontwikkelen en onderhouden van standaardcontracten en algemene voorwaarden ten behoeve van de rijksdienst.

Artikel 3 [Vervallen per 01-11-2008]

 • 1 De IWC bestaat uit:

  • a. een voorzitter;

  • b. een secretaris;

  • c. een lid op adequaat niveau, aan te wijzen door ieder ministerie.

 • 2 Ieder lid zorgt zelf voor adequate vervanging ingeval van verhindering.

 • 3 Het voorzitterschap en het secretariaat van de IWC berusten bij de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 4 Het secretariaat is verantwoordelijk voor het organiseren en voorbereiden van overleggen, alsmede het beschikbaar stellen en archiveren van de door de IWC ontwikkelde standaardcontracten en algemene voorwaarden.

 • 5 De IWC kan zijn werkwijze en die van het secretariaat nader regelen.

Artikel 4 [Vervallen per 01-11-2008]

 • 1 De IWC doet jaarlijks verslag van zijn werkzaamheden aan het beraad van plaatsvervangend secretarissen-generaal.

 • 2 De IWC legt de door hem ontwikkelde standaardcontracten en algemene voorwaarden in concept aan het in het eerste lid genoemde beraad voor met een voorstel voor een bepaalde vorm van vaststelling en bekendmaking.

Artikel 5 [Vervallen per 01-11-2008]

 • 1 De IWC evalueert zijn functioneren voor 1 november 2008.

 • 2 Het verslag van de evaluatie wordt ter kennis gebracht van het beraad van plaatsvervangend secretarissen-generaal en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 6 [Vervallen per 01-11-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 november 2004 en vervalt met ingang van 1 november 2008.

Artikel 7 [Vervallen per 01-11-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit IWC.

Dit besluit wordt met de toelichting geplaatst in de Staatscourant en wordt gezonden aan de leden van de Interdepartementale Werkgroep Contracten.

Den Haag, 4 november 2004

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

plv. Secretaris-Generaal

,

P.F.M. Raets